Slovník pojmov
a | b | c | d | e | i | k | l | m | p | s | t | v | zA

ATM (Automat Teller Machine) - Bankomat

Peňažný automat, ktorý umožňuje výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty. Bankomaty akceptujú tie platobné karty, ktorých logo/značka je na príslušnom bankomate uvedená/zobrazená. Napr. bankomaty platobného systému MasterCard sú označené logami MasterCard, Maestro, Cirrus. Po vložení karty a zadaní PIN kódu je umožnené vybratie hotovosti. Niektoré bankomaty dnes už bežne ponúkajú aj iné služby než len výber hotovosti. Patrí medzi ne napr. dobitie pre-paid kreditu na mobilný telefón, zobrazenie zostatku na bankovom účte, úhrada faktúr a zloženiek, či zažiadanie o spotrebiteľský úver, a i.

Automatická výmena

Proces, kedy je po uplynutí platnosti karty automaticky, bez podania žiadosti, vystavená nová karta s rovnakými parametrami ako predchádzajúca karta.

Back to Top


B

Bankomat

Viď ATM

Bezhotovostná platba

Úhrada nákupu tovaru alebo služby platobnou kartou bez použitia hotovosti.

Bezúročné obdobie

Doba, počas ktorej môže držiteľ kreditnej karty splatiť čerpané finančné prostriedky bez toho, aby zaplatil akýkoľvek úrok.

Bonita

Termín označujúci klientovu finančnú situáciu, prípadne klientovu schopnosť splácať úver. Bonita je hodnotená pri žiadosti o kreditnú kartu.

Back to Top


C

Cash Advance

Výber hotovosti na výplatných miestach (pobočkách bánk, zmenárňach) po predložení platobnej karty a dokladu totožnosti. Výplatné miesto musí byť označené logom platobného systému, ktorý nesie platobná karta (napr. MasterCard).

Cash back

CashBack je jednoduchý spôsob, ako si obstarať hotovosť v obchode. Pri platení nákupu môžeme v niektorých obchodoch požiadať pokladníčku o vyplatenie určitej hotovosti a nákup aj hotovosť zaplatíme platobnou kartou. Na Slovensku je možné využiť CashBack pri nákupoch minimálne za 5 EUR a maximálna čiastka, ktorú môžeme vybrať v hotovosti, je 50 EUR. CashBack je doplnková služba, ktorú pridávajú ku svojim platobným kartám niektorí vydavatelia (Vydavatelia platobných kariet MasterCard) a stanovujú tiež podmienky jej využívania.

Charge karta

Slovo "charge" naznačuje u charge kariet systém zúčtovania transakcií uskutočnených týmito kartami. Držiteľ charge karty vykonáva behom daného obdobia (väčšinou jeden mesiac) transakcie a na konci tohto obdobia vystaví vydavateľ karty výpis s prehľadom transakcií. Na rozdiel od kreditnej karty však držiteľ musí do stanoveného dátumu uhradiť všetky transakcie a nemôže využiť možnosť čerpať úver. Z čerpanej čiastky tak držiteľovi karty síce nie je účtovaný žiadny úrok, na druhej strane však nemôže využiť možnosť splácať útraty z daného mesiaca v neskoršom časovom období, než je splatnosť čiastky uvedená na výpise vydavateľa. Ide napr. o kartu so značkou MasterCard.

Číslo karty

Číslo, zložené zo 16 znakov, ktoré je vyrazené na platobnej karte.

Back to Top


D

Debetná karta

Debetná karta je platobná karta, ktorou je možné čerpať finančné prostriedky až do výšky zostatku na bankovom účte. Debetnou platobnou kartou je možné vyberať hotovosť z bankomatov, platiť za tovar a služby u obchodníkov a vyberať hotovosť prostredníctvom Cash Advance na výplatných miestach (banky, zmenárne).

Devízy

Zahraničná mena v bezhotovostnej forme.

Doklad o prevzatí karty

Dokument, v ktorom držiteľ karty svojim podpisom potvrdzuje prevzatie karty.

Držiteľ karty

Držiteľom platobnej karty sa stáva fyzická osoba alebo zamestnanec spoločnosti od okamihu prevzatia platobnej karty. Kartu, vydanú na držiteľovo meno, je držiteľ povinný podpísať na vyznačenom mieste s podpisovým prúžkom.

Back to Top


E

Elektronická platobná karta

Elektronické platobné karty sú u nás najrozšírenejším typom platobnej karty. Sú použiteľné na transakcie, ktoré sú on-line overené v kartovom centre, teda pre výbery z bankomatov a platby u obchodníkov disponujúcich elektronickým platobným terminálom. Elektronické platobné karty sú vďaka 100% on-line overeniu transakcie veľmi bezpečným platobným nástrojom. I v prípade straty či odcudzenia je možné kartu behom niekoľkých minút telefonicky zablokovať a uchovať tak prostriedky na bankovom účte v bezpečí. Elektronické platobné karty môžu byť vybavené magnetickým prúžkom, čipom alebo oboma technológiami zároveň. Napr. karta MasterCard Electronic, karta MasterCard Unembossed, karta Maestro.

Embosovaná platobná karta

Embosované platobné karty majú okrem magnetického prúžku alebo čipu (alebo oboch technológií) na svojej lícnej strane reliéfne (vystúpenými znakmi) vytlačené všetky informácie potrebné na správne zúčtovanie transakcie - meno držiteľa karty, číslo karty a jej platnosť. Výhodou embosovanej platobnej karty je širšia možnosť jej použitia - okrem obchodov vybavených elektronickým platobným terminálom je totiž možné embosovanou platobnou kartou zaplatiť tiež v obchode, ktorý je vybavený mechanickým snímacím zariadením (tzv. imprinterom). Prostredníctvom imprinterov sú informácie z embosovanej platobnej karty otlačené na doklad o predaji (účtenka za platbu kartou za tovar/službu). Ide napr. o kartu so značkou MasterCard.

Back to Top


I

Imprinter

Mechanické snímače, tzv. imprintery, umožňujú akceptovať embosované platobné karty (napr. MasterCard). Mechanické snímače nie sú moderným zariadením a obchodník by mal radšej požadovať elektronický platobný terminál. V prípade použitia imprintera nie je čiastka transakcie okamžite odčítaná z účtu zákazníka, ako je tomu pri elektronických platobných termináloch, ale jej zúčtovanie trvá približne jeden týždeň. V prípade vyšších čiastok je obchodník povinný platbu telefonicky overiť v banke, ktorá zákazníkovi platobnú kartu vydala.

Back to Top


K

Kreditná karta

Na rozdiel od debetnej karty nepredstavuje kreditná karta kľúč k finančným prostriedkom na bežnom účte, ale ako už sám názov napovedá, stelesňuje úver t.j. kredit. Použitím kreditnej karty pri výbere peňazí z bankomatu alebo platbou u obchodníka je čerpaná pôžička, ktorú je potom nutné splatiť.
Úver čerpaný použitím kreditnej karty je úročený úrokovou sadzbou, ktorá je spravidla uvedená v mesačnom vyjadrení. Mesačné vyjadrenie vychádza z faktu, že úver čerpaný kreditnou kartou je vo väčšine prípadov krátkodobý a držiteľ ho splatí v kratšom horizonte než jeden rok.
Pri väčšine kreditných kariet existuje tzv. bezúročné obdobie, ktoré sa u jednotlivých bánk pohybuje v rozmedzí približne 30 až 50 dní. Držiteľ kreditnej karty má v priebehu mesiaca možnosť ľubovoľne nakupovať. Na konci mesiaca vystaví vydavateľ karty výpis a zašle ho držiteľovi karty, aby mohol úver riadne splatiť. Ak držiteľ kreditnej karty splatí čiastku uvedenú na výpise behom bezúročného obdobia, nie sú mu vydavateľom karty účtované žiadne úroky (bežne 5 až 10 % z čerpanej čiastky). vydavateľom karty účtované žiadne úroky (bežne 5 až 10 % z čerpanej čiastky). Bezúročné obdobie sa vo väčšine prípadov nevzťahuje na čiastky vyberané z bankomatu alebo cash advance - tieto čiastky sú úročené hneď od dátumu výberu.

Back to Top


L

Limit platobnej karty

Maximálna čiastka, určujúca množstvo finančných prostriedkov, ktoré je možné uhradiť prostredníctvom karty za určité obdobie (deň, týždeň).

Back to Top


M

Maestro

Elektronická platobná karta spoločnosti MasterCard, ktorú je možné použiť na výber hotovosti z bankomatov a na platbu za tovar či služby u obchodníkov vybavených on-line platobným terminálom. Býva automaticky vydávaná k bežným bankovým účtom.

Magnetický prúžok

Magnetický prúžok je nosičom informácií o platobnej karte a býva umiestnený na rubovej strane platobnej karty. Vo forme magnetického záznamu je na ňom najčastejšie uložené číslo platobnej karty, jej platnosť a ďalšie údaje. NIKDY však nie PIN! - ako sa domnieva značná časť laickej verejnosti. Nevýhodou magnetického prúžku je fakt, že kapacita záznamu dát na prúžok je obmedzená.

MasterCard Business

Služobné platobné karty MasterCard Business Card sú karty použiteľné na výber hotovosti v bankomatoch a platbu vo všetkých obchodoch označených logom MasterCard.
Platobné karty MasterCard Gold sú embosované, takže je možné platiť nimi okrem obchodov vybavených elektronickým platobným terminálom tiež v obchodoch s manuálnym snímačom embosovaných platobných kariet - tzv. imprinterom ("žehličkou"). Vďaka tomu tento typ platobnej karty prináša značné rozšírenie počtu obchodných miest akceptujúcich platbu prostredníctvom karty. Je určená tiež na výber hotovosti z bankomatov v Slovenskej republike i v zahraničí a v bankách a zmenárňach prostredníctvom Cash Advance. Pri použití karty MasterCard Business Card nemusí držiteľ karty zadávať svoj PIN, oprávnenosť transakcie je overená podpisom. Využitím bezhotovostnej platby kartou MasterCard Standard v zahraničí môže zamestnanec spoločnosti docieliť výhodnejší výmenný kurz a navyše neplatí žiadne poplatky. V poplatkoch spojených s vedením platobnej karty MasterCard Business Card je vo väčšine prípadov zahrnuté cestovné a úrazové poistenie a mnoho doplnkových služieb.

MasterCard Electronic

MasterCard Electronic je značka elektronickej kreditnej karty, ktorá je vhodná pre tých spotrebiteľov, ktorí po prvý krát žiadajú o vydanie platobnej karty s kreditnou funkciou. Vďaka stopercentnej on-line autorizácii všetkých transakcií poskytuje táto karta vysokú mieru bezpečnosti držiteľovi karty aj vydávajúcej finančnej inštitúcii. S kartami MasterCard Electronic môžu držitelia vyberať hotovosť zo siete bankomatov alebo platiť v obchodoch vybavených on-line platobným terminálom. Pri použití tejto karty môže vydavateľ karty požadovať zadanie osobného čísla PIN.

MasterCard Gold

Karta MasterCard Gold je vysoko prestížna embosovaná platobná karta spoločnosti MasterCard, použiteľná na výber hotovosti v bankomatoch a platbu vo všetkých obchodoch označených logom MasterCard. Má medzinárodnú platnosť a celosvetovo ju možno použiť v približne 25 miliónoch obchodov. Je určená pre vysoko bonitných klientov, ktorých požiadavky na širokú akceptačnú sieť a množstvo doplnkových služieb sú veľmi vysoké.
Platobné karty MasterCard Gold sú embosované, takže je možné platiť nimi okrem obchodov vybavených elektronickým platobným terminálom tiež v obchodoch s manuálnym snímačom embosovaných platobných kariet - tzv. imprinterom ("žehličkou"). S kartou MasterCard Gold je možné vyberať hotovosť v bankomatoch, v bankách a zmenárňach prostredníctvom Cash Advance. Pri použití karty MasterCard bankách a zmenárňach prostredníctvom Cash Advance. Pri použití karty MasterCard Standard nemusí držiteľ karty zadávať svoj PIN, oprávnenosť transakcie je overená podpisom.
Bezhotovostnou platbou kartou MasterCard Standard v zahraničí môžete dosiahnuť výhodnejší výmenný kurz a navyše neplatíte žiadne poplatky. V poplatkoch spojených s vedením platobnej karty MasterCard Standard je zahrnuté cestovné a úrazové poistenie a mnoho ďalších doplnkových služieb.

MasterCard SecureCode

Technológia umožňujúca bezpečné nakupovanie prostredníctvom internetu. S využitím technológie MasterCard SecureCode nehrozí nebezpečenstvo zneužitia kartových údajov internetovými obchodníkmi. Obchodníkom naopak zaručuje úhradu účtovanej čiastky.

MasterCard Standard

Embosovaná platobná karta spoločnosti MasterCard, použiteľná na výber hotovosti v bankomatoch a platbu vo všetkých obchodoch označených logom MasterCard. Vo väčšine prípadov má medzinárodnú platnosť, vylúčené však nie je ani vydávanie kariet MasterCard s domácou platnosťou. Je určená predovšetkým pre stredne bonitných klientov, ktorých požiadavky na širokú akceptačnú sieť a množstvo doplnkových služieb sú vyššie než pri kartách MasterCard Electronic a Maestro.
Platobné karty MasterCard sú embosované, takže je možné platiť nimi okrem obchodov vybavených elektronickým platobným terminálom tiež v obchodoch s manuálnym snímačom embosovaných platobných kariet - tzv. imprinterom ("žehličkou"). Vďaka tomu tento typ platobnej karty prináša značné rozšírenie počtu obchodných miest akceptujúcich platbu prostredníctvom karty. Je určená tiež na výbery hotovosti z bankomatov v Slovenskej republike i v zahraničí a v bankách a zmenárňach prostredníctvom Cash Advance. Pri použití karty MasterCard Standard nemusí držiteľ karty zadávať svoj PIN, oprávnenosť transakcie je overená podpisom. Bezhotovostnou platbou kartou MasterCard Standard v zahraničí môžete dosiahnuť výhodnejší výmenný kurz a navyše neplatíte žiadne poplatky. V poplatkoch spojených s vedením platobnej karty MasterCard Standard je vo väčšine prípadov zahrnuté cestovné a úrazové poistenie.

Back to Top


P

PIN (Personal Identification Number - Osobné Identifikačné Číslo)

Bezpečnostný číselný kód slúžiaci ako ochranný prvok pri použití platobnej karty, najčastejšie v bankomatoch a u obchodníkov s on-line platobným terminálom. PIN je využívaný na overenie totožnosti držiteľa platobnej karty.

Platnosť karty

Dátum označujúci dobu platnosti karty. Na karte býva označené "VALID DATE" resp. "VALID FROM - GOOD THRU". Po uplynutí dátumu platnosti už nie je možné kartu použiť.

Potvrdenie o platbe kartou

Potvrdenie o platbe prostredníctvom platobnej karty vystavenej obchodníkom, tzv. Doklad o predaji. Na doklade o predaji musí byť uvedený dátum, čiastka a ďalšie náležitosti. Podpisom držiteľa karty alebo zadaním PIN (niekedy býva vyžadované oboje) sa toto potvrdenie stáva dokladom o vykonanej platbe.

Back to Top


S

Stoplistácia

Jednorazový úkon, ktorým sa zruší platnosť embosovanej (reliéfnej) platobnej karty (najčastejšie v prípade straty alebo odcudzenia). Stoplistáciu vykonáva vydavateľ karty väčšinou na základe žiadosti klienta a je spojená s poplatkom podľa sadzobníku vydavateľa.

Back to Top


T

Transakcia

Operácia uskutočnená prostredníctvom platobnej karty. Transakciou býva označovaná bezhotovostná platba, výber hotovosti z bankomatu a výplata hotovosti na výplatných miestach (tzv. Cash Advance).

Back to Top


V

Výplatné miesto

Označuje členskú banku spoločnosti MasterCard alebo zmenáreň oprávnenú na základe zmluvy s členskou bankou vyplácať hotovosť po predložení platobnej karty a dokladu totožnosti (tzv. Cash Advance).

Back to Top


Z

Zablokovanie platobnej karty

Pri strate platobnej karty je nutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť banke, ktorá kartu vydala. Vydavateľ karty následne odcudzenú či stratenú kartu zablokuje pre platby v elektronických termináloch a bankomatoch. Pri embosovaných kartách navyše zaradí vydavateľ platobnú kartu na tzv. stoplist (čo je zoznam odcudzených a stratených platobných kariet, ktorý je k dispozícii finančným inštitúciám a obchodníkom akceptujúcim platobné karty). Zablokovanie platobnej karty je spojené s poplatkom, ktorý sa často pohybuje v niekoľkých stovkách korún. Pri embosovaných platobných kartách býva poplatok vyšší, pretože pre vydavateľa karty je zaradenie na stoplist spojené s vyššími nákladmi.

Back to Top
a | b | c | d | e | i | k | l | m | p | s | t | v | z