Mastercard – globálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Dátum účinnosti: 6/6/2019

Mastercard International Incorporated a jej pridružené spoločnosti (spoločne „Mastercard“) rešpektujú vaše súkromie.Toto globálne oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje typy zhromažďovaných osobných údajov, účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje, ostatné subjekty, ktorým ich môžeme poskytovať, a opatrenia, ktoré prijmeme na ochranu údajov. Ďalej vám povie o vašich právach a možnostiach týkajúcich sa vašich osobných údajov a ako nás môžete kontaktovať v súvislosti s našimi postupmi ochrany osobných údajov.

Vezmite prosím na vedomie,že konáme aj v mene a na základe pokynov finančných inštitúcií, obchodníkov a ďalších partnerov, ktorí konajú ako prevádzkovatelia údajov vrátane spracúvania platobných transakcií. Viac informáciíe spracúvaníia vašich osobných údajov v týchto kontextoch nájdete v ich príslušných pravidlách ochrany osobných údajov

Naše postupy ochrany osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od krajín, v ktorých pôsobíme, aby odrážali miestne zvyklosti a právne požiadavky. Na niektoré naše produkty a služby sa môžu vzťahovať špecifické upozornenia o ochrane osobných údajov. Navštívte webovú stránku alebo digitálne nástroje konkrétneho produktu alebo služby a dozviete sa viac o našich postupoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov a informácií týkajúcich sa daného produktu alebo služby.

TRUSTe TRUSTe


1. Osobné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať

„Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Medzi príklady osobných údajov patria: meno, e-mailová adresa, adresa IP, číslo osobného účtu a telefónne číslo. Môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

 • informácie o transakcii, ako je číslo osobného účtu, meno a miesto obchodníka, dátum a celková suma transakcie a ďalšie informácie poskytnuté finančnými inštitúciami alebo obchodníkmi, keď konáme v ich mene.
 • Informácie o produkte a službe, ako sú napríklad informácie o registrácii a platbe a informácie špecifické pre program, keď požadujete produkty alebo služby priamo od nás alebo sa zúčastňujete marketingových programov.
 • Používanie webových stránok, zariadení a mobilných aplikácií a podobné informácie zozbierané automatizovanými prostriedkami, ako sú súbory cookie a podobné technológie.
 • Žiadosti o prácu a súvisiace informácie, keď sa uchádzate o prácu u nás.
 • Kontaktné informácie služobného charakteru, keď pracujete pre jedného z našich obchodných partnerov.

Na účely tohto globálneho upozornenia o ochrane osobných údajov sa pod „osobnými údajmi“ rozumejú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Medzi príklady osobných údajov patria: meno, e-mailová adresa, adresa IP, číslo osobného účtu a telefónne číslo. Môžeme získať rôzne typy osobných údajov, ktoré sa vás týkajú v nižšie popísaných situáciách.

Osobné údaje, ktoré dostávame od finančných inštitúcií, obchodníkov a iných partnerov v súvislosti s produktmi alebo službami Mastercard

Ako spracovateľ platobných transakcií a poskytovateľ súvisiacich služieb získavame v súvislosti s vašimi platobnými transakciami obmedzené množstvo údajov, ako napríklad číslo osobného účtu, meno a umiestnenie obchodníka, dátum a celkovú sumu transakcie. Dôležité je, že na spracovanie platobných transakcií spravidla nepotrebujeme ani nezhromažďujeme meno držiteľa karty ani iné kontaktné údaje.

Navyše nám pre určité produkty a služby môžu vaše finančné inštitúcie, obchodníci, u ktorých uskutočníte transakciu, alebo iní partneri poskytnúť viac informácií o vás, alebo ich môžeme zhromažďovať v ich mene priamo od vás, aby sme vám poskytli tieto produkty a služby, v ich mene podporili ich podnikanie alebo vykonali spracovateľské činnosti.

V uvedených situáciách konáme v mene a na základe pokynov finančných inštitúcií, obchodníkov a ďalších partnerov, ktorí konajú ako prevádzkovatelia. Pokiaľ právny predpis neustanovuje inak, budeme spracúvať vaše osobné údaje na spracovanie platobných transakcií alebo na účely dohodnuté medzi spoločnosťou Mastercard a finančnými inštitúciami, obchodníkmi a ďalšími partnermi. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov nájdete v príslušných pravidlách ochrany osobných údajov týchto subjektov.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme pri poskytovaní produktov a služieb Mastercard priamo vám

Spoločnosť Mastercard vám môže poskytovať priamo produkty a služby, ako sú marketingové programy, programy odmeňovania, e-peňaženky, predplatené služby, programy upozorňujúce na polohu a nástroje biometrickej autentifikácie. Aby ste mohli využívať jeden alebo viac týchto produktov a služieb, môžete nám informácie odoslať priamo rôznymi spôsobmi, vrátane: (i) prostredníctvom našich webových stránok a digitálnych nástrojov, (ii) v rámci reakcie na marketing alebo inú komunikáciu, (iii) zaregistrovaním za účelom užívania produktu alebo služby Mastercard, alebo (iv) prostredníctvom vašej účasti na našej akcii, ,v programe alebo inej propagácii. Môžeme tiež získavať osobné informácie o vás prostredníctvom vášho používania našich produktov alebo služieb od spoločností, ktoré používajú alebo uľahčujú používanie našich produktov alebo služieb, z verejne dostupných zdrojov alebo od tretích strán, ktoré sú našimi partnermi. Vaše osobné informácie nám môže zaslať aj vaša finančná inštitúcia, obchodník alebo iní obchodní partneri.

Nižšie je prehľad typov osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať vo vzťahu k programom, ktoré vám ponúkame priamo. Každý program sa líši, takže kde je to relevantné, prečítajte si príslušné oznámenie o ochrane osobných údajov špecifické pre daný program, kde nájdete viac informácií o používaní vašich osobných údajov pre konkrétny program.

 • Informácie o registrácii a platobné informácie :Môžeme zhromažďovať vaše kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú alebo dodaciu adresu), používateľské meno a heslo, vek, dátum narodenia, pohlavie a rodinný stav, jazykové preferencie, osobné číslo účtu, dátum a celkovú sumu transakcií, dátum vypršania platnosti karty a kód overovania karty.
 • Informácie, ktoré spracovávame, aby ste mohli byť účastníkom programu : Môžeme zhromažďovať rôzne typy osobných údajov v závislosti od programu. Napríklad programy navrhnuté tak, aby vám poskytovali služby založené na polohe, budú zvyčajne vyžadovať získanie adresy alebo polohy. Podobne, programy, ktoré vám umožňujú overiť vašu totožnosť napríklad pomocou rozpoznávania tváre alebo odtlačku prsta, môžu vyžadovať spracovanie vašej fotografie a/alebo biometrických údajov. Všetky tieto programy sú dobrovoľné a vaše osobné informácie sa zhromažďujú len vtedy, ak ste účastníkom príslušných programov.
 • Ďalšie informácie, ktoré poskytujete na základe vašej voľby : Môžete sa rozhodnúť pre poskytnutie ďalších informácií, ako sú rôzne typy on-line obsahu (napr. fotografie, články, komentáre), kontaktné údaje priateľov alebo iných osôb, s ktorými by ste chceli, aby sme sa spojili, obsah zverejnený prostredníctvom účtov na sociálnych sieťach alebo členstva u tretích osôb alebo akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám chcete poskytnúť.

Okrem toho môžeme zhromažďovať alebo používať osobné údaje na prevenciu a monitorovanie podvodov, na riadenie rizík, riešenie sporov a na iné súvisiace účely. Medzi takéto informácie môžu patriť osobné číslo účtu, obchodné meno obchodníka, a miesto, dátum a celkovú sumu transakcie, IP adresu, hodnotenie možného podvodu, údaje o polohe, obchodné údaje, zakúpené položky a informáciu o spore.Ďalšie informácie nájdete kliknutím sem.

Osobné informácie získané z vašej interakcie s reklamami, webovými stránkami, aplikáciami alebo inými digitálnymi nástrojmi spoločnosti Mastercard

My, naši poskytovatelia služieb a partneri môžu pri vašej interakcii s našimi reklamami, mobilnými aplikáciami alebo návšteve naše webovej lokality, stránok alebo iných digitálnych prostriedkov zhromažďovať určité informácie o vás prostredníctvom automatických prostriedkov, napríklad súborov cookie a webových majákov. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu zahŕňať: IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, identifikátor mobilného zariadenia, zemepisnú oblasť, adresy odkazujúcich URL a informácie o vykonaných úkonoch alebo interakciách s našimi digitálnymi prostriedkami. „Cookie“ je textový súbor umiestnený na pevnom disku počítača webovým serverom. „Webový maják“, tiež známy ako internetová značka, pixelová značka alebo prázdny GIF, je technológia, ktorá nám pomáha identifikovať, kedy bol daný obsah sprístupnený alebo navštívený.

Tieto informácie využívame na zlepšenie našich online produktov a služieb tým, že hodnotíme, koľko používateľov vstupuje alebo využíva naše produkty a služby online, aký obsah, produkty a funkcie našich online produktov a služieb najviac zaujímajú našich návštevníkov, aké typy ponúk naši zákazníci obľubujú a akým spôsobom naše technické produkty a služby fungujú z technického hľadiska. Napríklad na webových stránkach a mobilných aplikáciách môžeme použiť služby webovej analýzy tretích strán, ako napríklad služby Adobe Omniture. Poskytovatelia analytických služieb, ktorí spravujú tieto služby, používajú technológie ako súbory cookie a webové majáky, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci používajú naše webové stránky a aplikácie.

My, naši poskytovatelia služieb a partneri môžeme tiež zhromažďovať informácie o vás v súvislosti s našimi marketingovými aktivitami vrátane ponúk, lotérií, súťaží a propagácií. Informácie zhromaždené na tieto účely môžu obsahovať vaše kontaktné informácie (napr. meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo), elektronické identifikačné údaje (napr. používateľské meno, heslo, bezpečnostné otázky, IP adresu) a údaje zhromaždené v kontexte online marketingových programov (napr. osobné charakteristiky, životné návyky, spotrebné návyky, záujmy, údaje o polohe a hlasové a obrazové záznamy).

My, naši poskytovatelia služieb a partneri môžeme tiež zhromažďovať informácie o vás, aby sme vám poskytli obsah a reklamu prispôsobené vašim individuálnym záujmom. Informácie zhromaždené na tieto účely môžu obsahovať podrobnosti o veciach, ako sú konkrétne stránky alebo reklamy, ktoré zobrazujete na našich webových stránkach a aplikáciách, a úkony, ktoré vykonávate na našich webových stránkach a aplikáciách.

Okrem toho niektoré z našich produktov a služieb online obsahujú pokročilú technológiu na predchádzanie podvodom, ktorá využíva údaje založené na správaní, ako napríklad načasovanie stlačenia klávesov, akcelerometer zariadenia, pozíciu posúvania a umiestnenie myši.

Ak to vyžadujú príslušné právne predpisy, získame váš súhlas pred tým, ako použijeme vyššie uvedené automatizované prostriedky a pred odoslaním marketingovej komunikácie, prispôsobeného obsahu a inzercie.

Pre viac informácií o vašich právach si prečítajte časť „Vaše práva a voľby ” tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Pretože ešte neexistuje konsenzus o tom, ako by spoločnosti mali reagovať na mechanizmy umožňujúce odmietnuť povolenie sledovania vo webovom prehliadači („DNT“), spoločnosť Mastercard toho času nereaguje na tieto DNT signály. Viac informácií o signáloch sledovania prehliadača a DNT nájdete na stránke http://www.allaboutdnt.com.

Osobné informácie, ktoré získame pri vašej žiadosti o zamestnanie u nás

Ak žiadate o prácu v spoločnosti Mastercard, môžeme zhromažďovať určité osobné informácie z vašich žiadostí o zamestnanie zaslaných prostredníctvom našej stránky týkajúcej sa pracovných ponúk, ako napríklad vaše kontaktné informácie (vrátane mena, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla), histórie zamestnaní, životopisu, kontaktných údajov osôb uvedených vo vašich referenciách a všetky ostatné osobné údaje, ktoré sa rozhodnete odoslať spolu s vašou žiadosťou.

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s obchodnými vzťahmi s finančnou inštitúciou, obchodníkom alebo iným partnerom spoločnosti Mastercard

Môžeme zhromažďovať osobné údaje osôb, ktoré pracujú pre jedného z našich obchodných partnerov (vrátane finančných inštitúcií, obchodníkov, zákazníkov, dodávateľov, predajcov a ďalších partnerov) vrátane mena, názvu pracovnej pozície, oddelenia a názvu organizácie, adresy, firemného telefónneho čísla, odpovede na bezpečnostné otázky, bezpečnostné heslá a iné osobné údaje. Tieto informácie môžeme použiť pri poskytovaní produktov a služieb priamo finančným inštitúciám, firemným klientom, obchodníkom, zákazníkom a partnerom, na riadenie našich obchodných vzťahov a finančného výkazníctva, rozvoja a integrity franšízy, marketingu a dodržiavania platných právnych predpisov a na účtovné účely, účely auditu, a fakturačné účely.

Zobraziť súhrn

2. Ako môžeme použiť vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme použiť na:

 • spracovanie vašich platobných transakcií,
 • ochranu pred podvodmi a prevenciu voči nim, či voči iným právnym alebo bezpečnostným rizikám,
 • poskytovanie produktov a služieb, ktoré ponúka spoločnosť Mastercard, finančné inštitúcie, obchodníci a partneri, vám a komunikáciu s vami o nich,
 • poskytovanie personalizovaných služieb a odporúčaní,
 • prevádzku, hodnotenie a zlepšenie nášho podnikania vrátane anonymizácie a analýzy
 • spracovanie vašej žiadostí o zamestnanie,
 • iné účely, pri ktorých poskytneme osobitné upozornenie v čase zberu , ak právny predpis neupravuje inak.

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje použijeme len s vaším súhlasom, ak je to potrebné, aby sme vám poskytli produkty a služby, na účely dodržiavania právnych povinností, alebo ak existuje legitímny a vyšší záujem, ktorý si vyžaduje ich použitie.

Osobné údaje, ktoré získame o vás, môžeme použiť na:

 • spracovanie vašich platobných transakcií (vrátane autorizácie, zúčtovania, spätných platieb a ďalších súvisiacich činností na riešenie sporov);
 • ochranu proti podvodom, neoprávneným transakciám, pohľadávkam a iným záväzkom a riadenie rizika a kvalitu franšízy s ohľadom na integritu a bezpečnosť našej platobnej siete;
 • vytvorenie a spravovanie akýchkoľvek účtov, ktoré môžete mať u nás, overenie vašej totožnosti, poskytnutie našich služieb a odpovedanie na vaše otázky;
 • zabezpečenie, správu a komunikáciu s vami o produktoch, službách, ponukách, programoch a akciách spoločnosti Mastercard, finančných inštitúcií, obchodníkov a partnerov (vrátane súťaží, lotérií a iných marketingových aktivít). Ak zadáte svoje telefónne číslo, môžeme vás kontaktovať pomocou automatického volacieho systému v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi;
 • vytváranie a publikovanie obchodných adresárov (ktoré môžu obsahovať obchodné kontaktné informácie).
 • prevádzku, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti (vrátane vývoja nových produktov a služieb, ako sú nové programy určené na to, aby držitelia kariet mohli jednoduchšie uskutočňovať platby kartou Mastercard na základe informácií o tom, aké funkcie by vás a našich zákazníkov mohli osloviť, alebo produkty navrhnuté na zlepšenie bezpečnosti platobných transakcií, riadenie našej komunikácie, určenie efektívnosti a optimalizácie našej reklamy, analyzovanie našich produktov, služieb, webových stránok, mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych prostriedkov s cieľom uľahčiť ich fungovanie a vykonať hĺbkové analýzy, účtovníctvo, audit, účtovanie, zosúladenie a inkasné činnosti);
 • s cieľom poskytnúť vám personalizované služby a odporúčania. Napríklad môžeme použiť vaše osobné údaje, ako napríklad vašu e-mailovú adresu a vašu interakciu s našimi webovými stránkami, aby sme analyzovali vaše preferencie, záujmy a správanie, aby sme sa rozhodli poskytnúť vám prispôsobený obsah a najrelevantnejšie ponuky, odporúčania a e-mailovú komunikáciu o konkrétnom produkte od spoločnosti Mastercard, finančných inštitúcií, obchodníkov a partnerov.
 • anonymizovanie osobných údajov a prípravu a poskytnutie agregovaných údajov s anonymizovanými informáciami (vrátane kompilácií, analýz, analytických a prediktívnych modelov a pravidiel a ďalších agregovaných súhrnov) s cieľom poskytovať poradenstvo našim finančným inštitúciám, obchodníkom a ďalším zákazníkom a partnerom ohľadom minulých a potenciálnych budúcich modelov výdavkov, podvodov a iných informácií, ktoré sa z týchto údajov môžu získať;
 • vyhodnotenie vášho záujmu o zamestnanie a spojenie sa s vami, pokiaľ ide o možné zamestnanie v spoločnosti Mastercard;
 • uplatňovanie našich podmienok používania alebo podľa potreby zabezpečenie, uplatnenie a ochranu zákonných práv.
 • Tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy a nariadenia vrátane splnenia požiadaviek na poznanie svojho klienta, kontrolu dodržiavania pravidiel zákazu prania špinavých peňazí, boja proti korupcii a sankciám alebo pre splnenie požiadaviek príslušného súdneho konania, orgánu činného v trestnom konaní alebo vládnej agentúry, ktorá má právomoc alebo si na ňu nárokuje v mieste pôsobenia spoločnosti Mastercard alebo jej pridružených spoločností;
 • na dodržiavanie štandardov v odvetví a našich pravidiel;
 • na iné účely, na ktoré poskytujeme osobitné upozornenie v čase zhromažďovania.

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, spracujeme vaše osobné údaje iba na vyššie uvedené účely, ak máme platný právny základ na spracovanie, a to aj vtedy, ak:

 • ste súhlasili s používaním vašich osobných údajov. Napríklad sa môžeme snažiť získať súhlas s používaním súborov cookie alebo podobných technológií, aby sme vám poslali marketingovú komunikáciu alebo prispôsobili naše ponuky alebo spracovali osobné údaje považované za citlivé podľa platných predpisov.
 • Potrebujeme vaše osobné informácie, aby sme vám poskytli produkty a služby alebo odpovedali na vaše otázky.
 • Spracovanie je nevyhnutné na dodržanie právnych povinností alebo iných regulačných povinností, ktoré zabraňujú podvodom a monitorujú ich v platobných transakciách.
 • My, alebo tretia strana, máme legitímny záujem na používaní vašich osobných údajov, ako je zabezpečenie a zlepšenie bezpečnosti, zabezpečenia a výkonu našich produktov a služieb na ochranu proti podvodom a zabránenie podvodom, anonymizovanie osobných údajov a vykonávanie analýzy údajov.

Nevystavíme vás rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré vytvára právne účinky, ktoré sa vás týkajú, alebo vás obdobným spôsobom významne ovplyvňuje, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili so spracovaním, spracovanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Mastercard, alebo keď sme podľa právnych predpisov povinní používať vaše osobné údaje týmto spôsobom, napríklad na zabránenie podvodom.

Ak nám poskytnete akékoľvek informácie alebo materiály týkajúce sa inej osoby, musíte sa uistiť, že ich poskytovanie nám a naše ďalšie použitie týchto údajov, ktoré vám bolo opísané vyššie, je v súlade s platnými právnymi predpismi, a preto by ste mali napríklad riadne informovať danú osobu o spracovaní jeho/jej osobných údajov a získať jej súhlas, tak ako sa vyžaduje podľa platných právnych predpisov.

Zobraziť súhrn

3. Ako poskytujeme vaše osobné údaje

Osobné informácie môžeme poskytovať:

 • predstavenstvu spoločnosti Mastercard v USA, našim pobočkám a ďalším subjektom v rámci skupiny spoločností Mastercard,
 • poskytovateľom služieb, ktorí konajú v našom mene,
 • ďalším účastníkom platobného systému vrátane finančných inštitúcií a obchodníci,
 • tretím stranám na účely sledovania podvodov a prevencie alebo na iné účely vyžadované právnymi predpismi,
 • tretím stranám, ktorých služby používate v súvislosti s našimi produktmi a službami alebo s vaším súhlasom,
 • iným subjektom, ak je to vyžadované podľa platných právnych predpisov alebo v prípade predaja alebo prevodu našej firmy alebo majetku.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme o vás, nepredávame ani inak neposkytujeme, s výnimkou informácií uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré vám boli oznámené v čase zhromažďovania údajov alebo ako je uvedené v našom oznámení o ochrane osobných údajov v programe.

Osobné údaje prenášame do zahraničia v rámci pridružených spoločností v skupine MasterCard v súlade s podmienkami tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov alebo ako inak oznámime v čase zhromažďovania údajov. Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje prenášame v súlade so záväznými vnútropodnikovými pravidlami, ktoré nájdete tu.

Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytnúť:

 • finančným inštitúciám a iným subjektom, ktoré vydávajú platobné karty alebo obchodníkom, aby mohli spracovávať platobné transakcie a vykonávať iné činnosti, ktoré požadujete;
 • subjektom, ktoré sú partnermi spoločnosti Mastercard alebo pomáhajú spoločnosti Mastercard pri poskytovaní jej produktov a služieb vrátane prevencie a monitorovania podvodov a identifikačných služieb tretích strán, zaistenia bezpečnosti transakcií a nášho systému spracovania platieb;
 • ak budeme konať ako poskytovateľ služieb pre tretie strany a poskytneme im osobné informácie, ktoré spracovávame v ich mene;
 • našim poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov (alebo v príslušnom upozornení o ochrane osobných údajov). Zmluvne zaväzujeme týchto poskytovateľov služieb, aby spracovávali len tie osobné údaje, ktoré sú v súlade s našimi pokynmi a podľa potreby vykonávať služby v našom mene alebo v súlade s platnými právnymi predpismi. Požadujeme tiež, aby zabezpečili bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, ktoré spracúvajú v našom mene, zavedením príslušných technických a organizačných bezpečnostných opatrení a povinností zachovávania dôvernosti, ktoré zaväzujú zamestnancov, ktorý majú prístup k osobným údajom;
 • tretím stranám, ktorých funkcie používate v súvislosti s našimi produktmi a službami vrátane sociálnych sietí;
 • tretím stranám s vaším súhlasom;
 • v súlade s platnými právnymi predpismi alebo právnymi postupmi, alebo ak sa domnievame, že sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu životných záujmov jednotlivcov, presadzovanie našich zmluvných podmienok, zabránenie, aby spoločnosť Mastercard utrpela škody alebo finančné straty, alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých alebo skutočných podvodných alebo protiprávnych aktivít;
 • v prípade, že predávame alebo prevádzame celú alebo časť našej firmy alebo majetku. Ak dôjde k takémuto predaju alebo prevodu, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme nasmerovali nadobúdateľa na používanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli spôsobom, ktorý je v súlade s naším globálnym oznámením o ochrane osobných údajov. Po takomto predaji alebo prevode môžete kontaktovať subjekt, ktorému sme vaše osobné údaje previedli, s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa spracovania týchto informácií.

Zobraziť súhrn

4. Vaše práva a právo voľby

V závislosti od vašej krajiny máte právo alebo právo voľby:

 • zakázať zhromažďovanie alebo používanie vašich osobných údajov vrátane používania súborov cookie a podobných technológií, používania osobných údajov na marketingové účely a anonymizácie osobných údajov na účely analýzy údajov,
 • nahliadnuť do osobných informácií, opraviť ich, obmedziť ich spracovanie alebo namietať voči ich spracovaniu alebo požiadať o ich odstránenie
 • prevziať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, aby ste ich mohli odovzdať inej spoločnosti;
 • akýkoľvek poskytnutý súhlas vziať späť.
 • v niektorých prípadoch podať sťažnosť u vášho orgánu dohľadu.

Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku, môžete uplatniť svoje práva na portáli “My Data Center „spoločnosti Mastercard. alebo odoslať žiadosť tak, ako je popísané v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

Ak sa nachádzate mimo EHP alebo Švajčiarska, môžete odoslať žiadosť tak, ako je opísané v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

Máte určité práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a máte možnosť rozhodnúť o tom, aké osobné informácie zhromažďujeme o vás, ako ich používame a ako s vami komunikujeme.

Môžete sa rozhodnúť:

 • neposkytovať osobné údaje spoločnosti Mastercard tým, že sa zdržíte vykonávania platobných transakcií alebo odosielania osobných údajov priamo nám. Keď zhromažďujeme osobné informácie od vás, uvádzame, či a prečo je potrebné nám ich poskytnúť, ako aj dôsledky v prípade ich neposkytnutia. Ak neposkytnete osobné údaje, pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky produkty a služby spoločnosti Mastercard a pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť tie produkty alebo služby spoločnosti Mastercard, pre ktoré sú tieto informácie potrebné na to, aby sme vám ich poskytli, alebo ak sme právne povinní ich zhromažďovať vo vzťahu k poskytovaniu takéhoto produktu alebo služby;
 • zakázať zhromažďovanie a používanie určitých informácií, ktoré zhromažďujeme o vás automatizovanými prostriedkami, keď navštívite naše webové stránky alebo používate naše aplikácie. V niektorých jurisdikciách si môžete uplatniť svoju voľbu týkajúcu sa používania súborov cookie a podobných technológií prostredníctvom nástroja Cookie Consent, ktorý je zobrazený v pravom dolnom rohu webových stránok spoločnosti MasterCard. Váš prehliadač vám môže oznámiť, ako máte byť vo vašom zariadení upozorňovaní na určité typy súborov cookie a ako zakázať ich ukladanie. Upozorňujeme, že bez určitých súborov cookie nemusíte byť schopný používať všetky funkcie našich webových stránok, aplikácií či online služieb;
 • zakázať určité použitie informácií, ktoré zhromažďujeme o vás automatizovanými prostriedkami, keď navštívite webové stránky tretích strán a komunikujete s našimi reklamami. Na zobrazovanie reklám na webových stránkach tretích strán môžeme použiť poskytovateľov služieb. Tieto reklamy môžu byť prispôsobené a zobrazené na základe použitia údajov, ktoré sme zozbierali na našich webových stránkach a v aplikáciách. Niektorí poskytovatelia služieb a partneri môžu okrem toho v priebehu času a na webových stránkach tretích strán zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách, aby mohli tieto reklamy prispôsobiť a zobrazovať vám ich. Reklamy MasterCard sa niekedy zobrazujú s ikonami, ktoré pomáhajú spotrebiteľom (i) dozvedieť sa viac o tom, ako sa používajú ich údaje a (ii) uplatniť právo voľby, ktoré môžete mať v súvislosti s používaním vašich údajov. Kliknite sem alebo, ak to prichádza do úvahy, na ikonu v našich zacielených reklamách, aby ste sa dozvedeli o možnosti zrušiť alebo obmedziť možnosť používania vášho správania pri prehliadaní na reklamné účely;
 • oznámiť nám, aby sme vám neodosielali marketingové e-maily kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v marketingových e-mailoch, ktoré ste dostali od nás, alebo kontaktovaním nás, ako je uvedené nižšie. Taktiež sa môžete rozhodnúť, že nebudete dostávať marketingové e-maily od Mastercard kliknutím sem.
 • zakázať anonymizáciu vašich osobných údajov na vykonávanie analýzy webových údajov kliknutím sem.

V určitých jurisdikciách, môžete mať právo:

 • požiadať o prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame, a o ich prevzatie, aktualizáciu a opravu nepresností v nich, obmedzenie alebo namietanie voči spracovaniu vašich osobných údajov, aby ste tieto informácie anonymizovali alebo odstránili vhodným spôsobom alebo na uplatnenie vášho práva na prenos údajov, aby ste mohli ľahko preniesť svoje osobné údaje do inej spoločnosti. Okrem toho môžete mať tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, a to aj vo vašej krajine pobytu, na pracovisku alebo tam, kde došlo k udalosti;
 • stiahnuť akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov, kedykoľvek a bezplatne. Vašu voľbu budeme uplatňovať v budúcnosti a to neovplyvní oprávnenosť spracovania pred stiahnutím vášho súhlasu;

Môžete taktiež zakázať určité spracoúvanie osobných údajov, napr. prostredníctvom našej odhlasovacej webovej stránky na odhlásenie sa“.

Tieto práva môžu byť za určitých okolností obmedzené miestnymi právnymi požiadavkami

Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, požiada nás o odstránenie vašich údajov z našich adresárov alebo požiada o uplatnenie vašich práv podľa príslušných platných právnych predpisov. Kontaktujte nás podľa pokynov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“.Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku,nás môžete za účelom uľahčenia výkonu vašich práv okrem spôsobu uvedenom v časti „Ako nás kontaktovať kontaktovať aj pomocou , alebo môžete využiť aj portálu „My Data Center".

Ak sa nachádzate mimo EHP alebo Švajčiarska, kontaktujte nás podľa pokynov v sekcii „Ako nás kontaktovať", aby ste si uľahčili uplatňovanie svojich práv.

Ak nebudeme dostačovať na vaše očakávania pri spracúvaní osobných údajov alebo ak chcete podať sťažnosť na naše postupy ochrany osobných údajov, prosím oznámte nám to, pretože nám tým dávate príležitosť problém vyriešiť .

Ak nám chcete pomôcť pri odpovedi na vašu žiadosť, uveďte prosím podrobnosti o probléme. Snažíme sa preskúmať a reagovať na všetky sťažnosti v primeranom čase a v súlade s platnýmich právnymich predpismiov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o certifikácii APEC a prístupe k riešeniu sporov, kliknite, prosím, na pečať TRUSTe.

Zobraziť súhrn

5.Prevody údajov

Mastercard je globálna spoločnosť. Osobné údaje môžeme preniesť do Spojených štátov amerických a iných štátov, ktoré nemusia mať rovnaké právne predpisy na ochranu údajov ako krajiny, v ktorých ste tieto údaje pôvodne poskytli. Vaše osobné údaje však budeme ochraňovať v súlade s týmto globálnym oznámením o ochrane osobných údajov alebo tak, ako sme vám inak oznámili.

Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje spracujeme v súlade s našimi záväznými vnútropodnikovými pravidlami a ďalšími mechanizmami prenosu údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mastercard, opísané v tomto globálnom oznámení o ochrane osobných údajov, sú v súlade so systémom cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC. Systém APEC CBPR poskytuje pre organizácie rámec na zabezpečenie ochrany osobných údajov prenášaných medzi zúčastnenými ekonomikami APEC. Viac informácií o rámci APEC nájdete na: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

Mastercard je globálna spoločnosť. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme o vás, môžeme previesť na príjemcov v iných krajinách, kde sídlia, ako je vaša krajina, vrátane Spojených štátov amerických. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké právne predpisy na ochranu údajov ako krajiny, v ktorých ste údaje pôvodne poskytli. Keď prenesieme vaše osobné údaje do iných krajín, chránime tieto informácie tak, ako je opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, alebo tak ako vám bolo oznámené v čase zhromažďovania údajov alebo ako je uvedené v našom oznámení o ochrane osobných údajov špecifickom pre daný program. .

Dodržiavame platné právne požiadavky poskytujúce primerané záruky na prenos osobných údajov do iných krajín, ako je krajina, v ktorej sa nachádzate. Najmä sme vytvorili a implementovali súbor záväzných vnútropodnikových pravidiel („ BCR“), ktoré boli uznané orgánmi EHP na ochranu údajov ako pravidlá poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame globálne Tu nájdete kópiu našich BCR. Môžeme tiež preniesť osobné informácie do krajín, pre ktoré boli vydané rozhodnutia o primeranosti, využívať zmluvnú ochranu pre prenos osobných údajov tretím stranám, ako sú štandardné zmluvné doložky Európskej komisie alebo ich ekvivalent podľa príslušných právnych predpisov, alebo sa spoliehať na certifikáciu tretích strán podľa právneho rámca štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA alebo medzi Švajčiarskom a USA, kde to prichádza do úvahy. Ak chcete získať kópiu bezpečnostných záruk, ktoré používame pri prenose osobných údajov mimo EHP, môžete nás kontaktovať podľa pokynov v časti„Ako nás kontaktovať”.

Okrem toho zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mastercard, opísané v tomto globálnom oznámení o ochrane osobných údajov, sú v súlade so systémom cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC. Systém APEC CBPR poskytuje rámec pre organizácie rámec na zabezpečenie ochrany osobných informácií údajov prenášaných medzi zúčastnenými ekonomikami APEC. Viac informácií o rámci APEC nájdete na: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

Zobraziť súhrn

6. Ako ochraňujeme vaše osobné údaje

Udržiavame primerané bezpečnostné záruky na ochranu vašich osobných údajov a uchovávame ich iba na obmedzenú dobu.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre spoločnosť Mastercard dôležitá. Zaviazali sme sa chrániť údaje, ktoré zhromažďujeme. Udržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré poskytnete alebo ktoré zhromažďujeme, pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Šifrovanie SSL používame na mnohých našich webových stránkach, z ktorých prenášame určité osobné informácie.

Taktiež podnikáme opatrenia na odstránenie vašich osobných údajov alebo ich uchovávanie vo forme, ktorá neumožňuje identifikovať vás, keď tieto informácie už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spracovávame, s výnimkou prípadov, ak právne predpisy vyžadujú, aby sa tieto informácie uchovali na dlhšie obdobie. Pri určovaní doby uchovávania zohľadňujeme rôzne kritériá, ako napríklad typ výrobkov a služieb požadovaných alebo poskytnutých vám, povahu a dĺžku nášho vzťahu s vami, možné opätovné zaradenie do našich produktov alebo služieb, vplyv na služby, ktoré vám poskytujeme, ak odstránime niektoré údaje od vás alebo o vás, povinné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi a premlčacie doby.

Zobraziť súhrn

7. Funkcie a odkazy na iné webové stránky

Môžete si vybrať používanie určitých funkcií, pri ktorých spolupracujeme s inými subjektmi, ktoré fungujú nezávisle od spoločnosti Mastercard, ako sú sociálne médiá a webové stránky tretích strán. Nie sme zodpovední za obsah, používanie a praktiky ochrany osobných údajov týchto webových stránok.

Naše webové stránky môžu poskytnúť odkazy na iné webové stránky pre vaše pohodlie a informovanosť. Môžeme vám tiež umožniť rozhodnúť sa používať určité funkcie, pre ktoré spolupracujeme s inými subjektmi. Tieto webové stránky a funkcie, ktoré môžu zahŕňať nástroje sociálnej siete a lokalizačné nástroje, fungujú nezávisle od karty Mastercard a sú ako také jasne označené. Môžu mať svoje vlastné upozornenia alebo zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám dôrazne odporúčame posúdiť. Pokiaľ všetky prepojené webové stránky alebo funkcie, ktoré navštívite alebo používate, nie sú vlastníctvom alebo kontrolou spoločnosti Mastercard, nezodpovedáme za ich obsah, za použitie webových stránok ani za praktiky ochrany osobných údajov na webových stránkach.

Spoločnosť Mastercard vám ponúka možnosť zdieľať, prepojiť alebo spomenúť veci na sociálnych médiách o produktoch a službách spoločnosti Mastercard. Napríklad môžete označiť určitú ponuku „Páči sa mi“ prostredníctvom svojho Facebook účtu, alebo „Tweet“ pomocou služby Twitter. Môžete sa tiež rozhodnúť pre používanie určitých funkcií na našich webových stránkach, ku ktorým môžete pristupovať, alebo pri ktorých spolupracujeme, s inými subjektmi, ktoré nie sú inak spojené so spoločnosťou Mastercard. Tieto funkcie vrátane lokalizačných nástrojov sú prevádzkované tretími stranami a sú jasne takto označené. Poskytovatelia sociálnych sietí, ako sú Facebook a Twitter, a takéto iné tretie osoby, sú nezávislé od spoločnosti Mastercard a nemusia mať rovnaké zásady ako spoločnosť Mastercard, pokiaľ ide o ochranu súkromia. Ak sa rozhodnete používať ich služby, overte si ich zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť Mastercard nenesie zodpovednosť za obsah, používanie alebo postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov týchto internetových nástrojov a aplikácií tretích strán.

Zobraziť súhrn

8. Aktualizácie tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať, aby odrážalo zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov.

Toto globálne oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať, aby odrážalo zmeny v našich postupoch týkajúcich sa osobných údajov. Na relevantných webových stránkach budeme uverejňovať viditeľné upozornenie na akékoľvek významné alebo dôležité zmeny v našom globálnom oznámení o ochrane osobných údajov skôr, než vstúpia platnosť, a na začiatku upozornenia, uvedieme informáciu o tom, kedy bolo naposledy aktualizované. Ak aktualizujeme naše globálne oznámenie o ochrane osobných údajov, môžeme vás za určitých okolností požiadať o súhlas.

Zobraziť súhrn

9. Ako nás kontaktovať

Môžete nám a zodpovednej osobe za ochranu údajov v našej spoločnosti zaslať e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com. Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku, prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Mastercard Europe SA a o uplatnenie vašich práv na vaše osobné údaje môžete požiadať na portáli spoločnosti Mastercard „My Data Center”.

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov a našich postupov ochrany osobných údajov alebo chcete aktualizovať svoje preferencie ohľadom ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu:  privacyanddataprotection@mastercard.com alebo nám napíšte na adresu:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku, spoločnosť Mastercard Europe SA je subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov. Žiadosť o uplatnenie vašich práv na vaše osobné údaje môžete predložiť na portáli „My Data Center spoločnosti Mastercard alebo nám môžete poslať e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com prípadne nám napíšte na adresu:

Globálna zodpovedná osobay (Global Privacy Officer))
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgicko

Ak máte otázky týkajúce sa vašej karty Mastercard a vášho nákupu, obráťte sa na svoju finančnú inštitúciu alebo obchodníka. Viac informácií o tom, ako ich kontaktovať, nájdete na ich webových stránkach.

Zobraziť súhrn