Skip to Content

Dátum účinnosti: 01/01/2023

Mastercard International Incorporated a jej pridružené spoločnosti (spoločne „Mastercard“) rešpektujú vaše súkromie.

Toto globálne oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje typy zhromažďovaných osobných údajov, účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje, ostatné subjekty, ktorým ich môžeme poskytovať, a opatrenia, ktoré prijmeme na ochranu údajov. Ďalej vám povie o vašich právach a možnostiach týkajúcich sa vašich osobných údajov a ako nás môžete kontaktovať v súvislosti s našimi postupmi ochrany osobných údajov.

Vezmite prosím na vedomie, že konáme aj v mene a na základe pokynov finančných inštitúcií, obchodníkov a ďalších partnerov, ktorí konajú ako prevádzkovatelia údajov vrátane spracúvania platobných transakcií. Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov v týchto kontextoch nájdete v ich príslušných pravidlách ochrany osobných údajov.

Naše postupy ochrany osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od krajín, v ktorých pôsobíme, aby odrážali miestne zvyklosti a právne požiadavky. Na niektoré naše produkty a služby sa môžu vzťahovať špecifické upozornenia o ochrane osobných údajov. Navštívte webovú stránku alebo digitálne nástroje konkrétneho produktu alebo služby a dozviete sa viac o našich postupoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov a informácií týkajúcich sa daného produktu alebo služby.

TRUSTe TRUSTe

 

 

1. Osobné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať

„Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Informácie o transakcii, ako je číslo osobného účtu, meno a miesto obchodníka, dátum a celková suma transakcie a ďalšie informácie poskytnuté finančnými inštitúciami alebo obchodníkmi, keď konáme v ich mene.
 • Informácie o produkte a službe, ako sú napríklad informácie o registrácii a platbe a informácie špecifické pre program, keď požadujete produkty alebo služby priamo od nás alebo sa zúčastňujete marketingových programov.
 • Používanie webových stránok, zariadení a mobilných aplikácií a podobné informácie zozbierané automatizovanými prostriedkami, ako sú súbory cookie a podobné technológie.
 • Žiadosti o prácu a súvisiace informácie, keď sa uchádzate o prácu u nás.
 • Kontaktné informácie služobného charakteru, keď pracujete pre jedného z našich obchodných partnerov.

Na účely tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov sa pod „osobnými údajmi“ rozumejú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Môžeme získať rôzne typy osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v nižšie popísaných situáciách.

Osobné údaje, ktoré dostávame od finančných inštitúcií, obchodníkov a iných partnerov v súvislosti s produktmi alebo službami Mastercard

Ako spracovateľ platobných transakcií a poskytovateľ súvisiacich služieb získavame v súvislosti s vašimi platobnými transakciami obmedzené množstvo údajov, ako napríklad číslo osobného účtu, meno a umiestnenie obchodníka, dátum a celkovú sumu transakcie. Dôležité je, že na spracovanie platobných transakcií spravidla nepotrebujeme ani nezhromažďujeme meno držiteľa karty ani iné kontaktné údaje.

Navyše nám pre určité produkty a služby môžu vaše finančné inštitúcie, obchodníci, u ktorých uskutočníte transakciu, alebo iní partneri poskytnúť viac informácií o vás, alebo ich môžeme zhromažďovať v ich mene priamo od vás, aby sme vám poskytli tieto produkty a služby v ich mene, podporili ich podnikanie alebo vykonali spracovateľské činnosti.

V uvedených situáciách konáme v mene a na základe pokynov finančných inštitúcií, obchodníkov a ďalších partnerov, ktorí konajú ako prevádzkovatelia. Pokiaľ právny predpis neustanovuje inak, budeme spracúvať vaše osobné údaje na spracovanie platobných transakcií alebo na účely dohodnuté medzi spoločnosťou Mastercard a finančnými inštitúciami, obchodníkmi a ďalšími partnermi. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov nájdete v príslušných pravidlách ochrany osobných údajov týchto subjektov.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme pri poskytovaní produktov a služieb Mastercard priamo vám

Spoločnosť Mastercard vám môže poskytovať priamo produkty a služby, ako sú marketingové programy, programy odmeňovania, e-peňaženky, riešenia Open Banking, predplatené služby, programy upozorňujúce na polohu a nástroje biometrickej autentifikácie. Aby ste mohli využívať jeden alebo viac týchto produktov a služieb, môžete nám informácie odoslať priamo rôznymi spôsobmi, vrátane: (i) prostredníctvom našich webových stránok a digitálnych nástrojov, (ii) v rámci reakcie na marketing alebo inú komunikáciu, (iii) zaregistrovaním za účelom užívania produktu alebo služby Mastercard, alebo (iv) prostredníctvom vašej účasti na našej akcii, v programe alebo inej propagácii. Môžeme tiež získavať osobné informácie o vás prostredníctvom vášho používania našich produktov alebo služieb od spoločností, ktoré používajú alebo uľahčujú používanie našich produktov alebo služieb, z verejne dostupných zdrojov alebo od tretích strán, ktoré sú našimi partnermi. Vaše osobné údaje nám môže zaslať aj vaša finančná inštitúcia, obchodník alebo iní obchodní partneri.

Nižšie je prehľad typov osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať vo vzťahu k programom, ktoré vám ponúkame priamo. Každý program sa líši, takže kde je to relevantné, prečítajte si príslušné oznámenie o ochrane osobných údajov špecifické pre daný program, kde nájdete viac informácií o používaní vašich osobných údajov pre konkrétny program.

 • Informácie o registrácii a platobné informácie: Môžeme zhromažďovať identifikátory a vaše kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú alebo dodaciu adresu), overovacie údaje (napr. používateľské meno a heslo), vek, dátum narodenia, pohlavie a rodinný stav, stav vojaka a veterána, jazykové preferencie, platobné údaje, osobné číslo účtu, obchodné údaje, ako sú meno a miesto obchodníka, dátum a celkovú sumu transakcií, dátum vypršania platnosti karty a kód overovania karty.
 • Informácie, ktoré spracovávame, aby ste mohli byť účastníkom programu: Môžeme zhromažďovať rôzne typy osobných údajov v závislosti od programu. Napríklad programy navrhnuté tak, aby vám poskytovali služby založené na polohe, budú zvyčajne vyžadovať získanie adresy alebo geografickej polohy. Programy v rámci našich riešení Open Banking môžu vyžadovať získavanie informácií o vašom finančnom účte. Podobne, programy, ktoré vám umožňujú overiť vašu totožnosť napríklad pomocou rozpoznávania tváre alebo odtlačku prsta, môžu vyžadovať spracovanie vašej fotografie a/alebo biometrických údajov. Všetky tieto programy sú dobrovoľné a vaše osobné údaje sa zhromažďujú len vtedy, ak ste účastníkom príslušných programov.
 • Ďalšie informácie, ktoré poskytujete na základe vašej voľby: Môžete sa rozhodnúť pre poskytnutie ďalších informácií, ako sú napríklad rôzne typy obsahu (napr. fotografie, články, komentáre), kontaktné údaje priateľov alebo iných osôb, s ktorými by ste chceli, aby sme sa spojili, obsah zverejnený prostredníctvom účtov na sociálnych sieťach alebo členstva u tretích osôb alebo akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám chcete poskytnúť, keď sa napríklad obrátite na zákaznícky servis.

Okrem toho môžeme zhromažďovať alebo používať osobné údaje na prevenciu a monitorovanie podvodov, na riadenie rizík, riešenie sporov a na iné súvisiace účely. Medzi takéto informácie môžu patriť identifikátory, obchodné údaje a informácie o internetových aktivitách alebo iných aktivitách na elektronickej sieti, osobné číslo účtu, obchodné meno obchodníka a miesto obchodníka, dátum a celkovú sumu transakcie, IP adresu, hodnotenie možného podvodu, údaje o polohe, obchodné údaje, zakúpené položky a informáciu o spore. Ďalšie informácie nájdete kliknutím sem.

Viac informácií o získavaní osobných údajov v rámci našich riešení Open Banking nájdete tu.

Osobné údaje získané z vašej interakcie s reklamami, webovými stránkami, aplikáciami alebo inými digitálnymi nástrojmi spoločnosti Mastercard

My, naši poskytovatelia služieb a partneri môžu pri vašej interakcii s našimi reklamami, mobilnými aplikáciami alebo návšteve naše webovej lokality, stránok alebo iných digitálnych prostriedkov zhromažďovať určité informácie o vás prostredníctvom automatických prostriedkov, napríklad informácií o internetových aktivitách alebo iných aktivitách na elektronickej sieti súborov cookie a webových majákov. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu zahŕňať: IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, identifikátor mobilného zariadenia, zemepisnú oblasť, adresy odkazujúcich URL a informácie o vykonaných úkonoch alebo interakciách s našimi digitálnymi prostriedkami. „Cookie“ je textový súbor umiestnený na pevný disk počítača webovým serverom. „Webový maják“, tiež známy ako internetová značka, pixelová značka alebo prázdny GIF, je technológia, ktorá nám pomáha identifikovať, kedy bol daný obsah sprístupnený alebo navštívený.

Tieto informácie využívame na zlepšenie našich online produktov a služieb tým, že hodnotíme, koľko používateľov vstupuje alebo využíva naše produkty a služby online, aký obsah, produkty a funkcie našich online produktov a služieb najviac zaujímajú našich návštevníkov, aké typy ponúk naši zákazníci obľubujú a ako naše technické produkty a služby fungujú z technického hľadiska. Napríklad na webových stránkach a mobilných aplikáciách môžeme použiť služby webovej analýzy tretích strán, ako napríklad služby Adobe Omniture. Poskytovatelia analytických služieb, ktorí spravujú tieto služby, používajú technológie ako súbory cookie a súbory web beacons, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci používajú naše webové stránky a aplikácie.

My, naši poskytovatelia služieb a partneri môžeme tiež zhromažďovať informácie o vás v súvislosti s našimi marketingovými aktivitami vrátane ponúk, lotérií, súťaží a propagácií. Informácie zhromaždené na tieto účely môžu obsahovať identifikátory a vaše kontaktné údaje (napr. meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo), elektronické identifikačné údaje (napr. používateľské meno, heslo, bezpečnostné otázky, IP adresu) a údaje zhromaždené v kontexte online marketingových programov vrátane obchodných informácií, informácií o internetovej aktivite alebo aktivite na iných elektronických sieťach, geolokalizačných údajov a záverov vyvodených z osobných údajov (napr. osobné charakteristiky, životné návyky, spotrebné návyky, záujmy, údaje o polohe a hlasové a obrazové záznamy).

My, naši poskytovatelia služieb a partneri môžeme tiež zhromažďovať informácie o vás, aby sme vám poskytli obsah a reklamu prispôsobené vašim individuálnym záujmom na základe záverov vyvodených z osobných údajov. Informácie zhromaždené na tieto účely môžu obsahovať informácie o internetovej aktivite alebo aktivite na iných elektronických sieťach, podrobnosti o veciach, ako sú konkrétne stránky alebo reklamy, ktoré si pozeráte na našich webových stránkach a v aplikáciách, a úkony, ktoré vykonávate na našich webových stránkach a aplikáciách.

My, naši poskytovatelia služieb a partneri môžeme o vás zhromažďovať aj určité informácie automatizovanými prostriedkami, ako sú napríklad nástroje sociálnych sietí, vizuálne interaktívne prvky „widgety“ alebo moduly, aby ste sa mohli pripojiť k svojim účtom na sociálnych sieťach. Tieto prvky vám môžu umožniť prihlásenie sa prostredníctvom vášho účtu na sociálnej sieti, zdieľanie odkazov alebo ich umiestňovanie priamo na váš účet na sociálnych sieťach. Ak navštívite webovú stránku, ktorá obsahuje takéto nástroje alebo moduly, sociálna sieť alebo iný poskytovateľ služieb môže získať informáciu o vašej návšteve. Vaše interakcie s týmito nástrojmi sa však riadia pravidlami ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete. Keďže nemáme kontrolu nad spôsobmi, akými tieto tretie strany zaobchádzajú s údajmi, odporúčame, aby ste venovali pozornosť ich pravidlám ochrany súkromia, podmienkam používania a licenčným zmluvám (ak nejaké sú). Ďalšie informácie nájdete v časti 7 („Funkcie a odkazy na iné webové stránky“) tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov.

Okrem toho niektoré z online našich produktov a služieb obsahujú pokročilú technológiu na predchádzanie podvodom, ktorá využíva údaje založené na správaní, ako napríklad načasovanie stlačenia klávesov, akcelerometer zariadenia, pozíciu posúvania a umiestnenie myši.

Ak to vyžadujú platné právne predpisy, získame váš súhlas pred tým, ako použijeme vyššie uvedené automatizované prostriedky a pred odoslaním marketingovej komunikácie, prispôsobeného obsahu a inzercie.

Pre viac informácií o vašich právach si prečítajte časť „Vaše práva a možnosti“ tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov.

Pretože ešte neexistuje konsenzus o tom, ako by spoločnosti mali reagovať na mechanizmy umožňujúce odmietnuť povolenie sledovania vo webovom prehliadači („DNT“), spoločnosť Mastercard toho času nereaguje na tieto DNT signály. Viac informácií o signáloch sledovania prehliadača a DNT nájdete na stránke http://www.allaboutdnt.com.

Osobné údaje, ktoré získame pri vašej žiadosti o zamestnanie u nás

Ak žiadate o prácu v spoločnosti Mastercard, môžeme zhromažďovať určité osobné informácie z vašich žiadostí o zamestnanie zaslaných prostredníctvom našej stránky týkajúcej sa pracovných ponúk, ako napríklad vaše kontaktné údaje (vrátane mena, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla), histórie zamestnaní, životopisu, kontaktných údajov osôb uvedených vo vašich referenciách a všetky ostatné osobné údaje, ktoré sa rozhodnete odoslať spolu s vašou žiadosťou.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s obchodnými vzťahmi s finančnou inštitúciou, obchodníkom alebo iným partnerom spoločnosti Mastercard

Môžeme zhromažďovať osobné údaje od osôb, ktoré pracujú pre jedného z našich obchodných partnerov (vrátane finančných inštitúcií, obchodníkov, zákazníkov, dodávateľov, predajcov a ďalších partnerov) vrátane identifikátorov, mena, názvu pracovnej pozície, oddelenia a názvu organizácie, adresy, firemného telefónneho čísla, otázok, odpovede na bezpečnostné otázky, bezpečnostné heslá a iné osobné údaje. Tieto informácie môžeme použiť pri poskytovaní produktov a služieb priamo finančným inštitúciám, firemným klientom, obchodníkom, zákazníkom a partnerom, na riadenie našich obchodných vzťahov a finančného výkazníctva, rozvoja a integrity franšízy, na našu ochranu pred finančnou trestnou činnosťou, na zlepšenie našich služieb, na marketing a na účely dodržiavania platných právnych predpisov, ako aj na účtovné účely, účely auditu a fakturačné účely.

Ak sa nachádzate v pevninskej Číne a používate naše produkty a služby, môžeme o vás zhromažďovať osobné údaje, ako je znázornené vyššie, vrátane nasledujúcich informácií, ktoré možno považovať za citlivé osobné údaje: číslo osobného účtu, dátum skončenia platnosti karty, kód na overenie karty, odpovede na bezpečnostné otázky, bezpečnostné heslá a iné poverenia, informácie o adrese alebo polohe (v rozsahu, v akom môžu odhaliť vaše osobné stopy), hlasové a obrazové záznamy a údaje elektronickej identifikácie atď. Môže byť nevyhnutné, aby sme získali a spracovali vaše citlivé osobné údaje na poskytovanie príslušných produktov a služieb vám a/alebo finančným inštitúciám, firemným klientom, obchodníkom, zákazníkom a partnerom. Takéto spracovanie vašich citlivých osobných údajov bude chránené primeranými bezpečnostnými opatreniami a bude prebiehať tak, aby malo čo najmenší vplyv na vaše osobné práva a záujmy. Používaním našich príslušných produktov alebo služieb alebo účasťou na príslušnom programe sa bude mať za to, že súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním vašich citlivých osobných údajov v súlade s týmto globálnym oznámením o ochrane osobných údajov (a prípadným oznámením o ochrane osobných údajov pre príslušný program).

Zobraziť súhrn

2. Ako môžeme použiť vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme použiť na:

 • spracovanie vašich platobných transakcií,
 • ochranu pred podvodmi a prevenciu voči nim, či voči iným právnym alebo bezpečnostným rizikám. Viac informácií nájdete v našom oznámení o podvodoch a bezpečnosti a oznámení k programu MATCH,
 • poskytovanie našich riešení Open Banking,
 • poskytovanie produktov a služieb, ktoré ponúka spoločnosť Mastercard, finančné inštitúcie, obchodníci a partneri, a komunikáciu s vami o nich,
 • poskytovanie personalizovaných služieb a odporúčaní,
 • prevádzku, hodnotenie a zlepšenie nášho podnikania vrátane anonymizácie a analýzy,
 • spracovanie vašej žiadostí o zamestnanie,
 • iné účely, pri ktorých poskytneme osobitné upozornenie v čase získavania údajov, ak právny predpis neupravuje inak,
 • generovanie anonymizovaných alebo agregovaných údajov, ktoré slúžia na prípravu podkladov pre poskytovanie poradenstva zákazníkom a partnerom Mastercard o modeloch správania pri hospodárení s výdavkami, podvodoch a ďalších trendoch,
 • získanie ďalších informácií o vás, vrátane informácií o vašich preferenciách a ďalších charakteristikách. Tieto závery považujeme za osobné údaje tam, kde to vyžadujú platné právne predpisy.

Tam, kde si to vyžadujú platné právne predpisy, vaše osobné údaje použijeme len s vaším súhlasom; ak je to potrebné nato, aby sme vám poskytli produkty a služby; na účely dodržiavania právnych povinností alebo ak existuje oprávnený prevažujúci záujem, ktorý opodstatňuje ich použitie.

Osobné údaje, ktoré o vás získame, môžeme použiť na nižšie uvedené účely. V závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, budeme spracúvať vaše osobné údaje len vtedy, ak na spracúvanie máme právny základ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Upozorňujeme však, že aj keď v tabuľke nižšie nie je uvedený súhlas ako právny základ pre jednotlivé činnosti spracúvania, v niektorých krajinách je súhlas jediným právnym základom pre spracúvanie osobných údajov a v týchto krajinách sa opierame o súhlas pre všetky činnosti spracúvania.

  Spracovateľská činnosť

Právny základ spracúvania (ak sa vyžaduje podľa platných právnych predpisov)

 • Spracovanie vašich platobných transakcií (vrátane autorizácie, zúčtovania, spätných platieb a ďalších súvisiacich činností na riešenie sporov).

  Vo väčšine prípadov spracúvame vaše platobné transakcie ako sprostredkovateľ v mene vašich finančných inštitúcií, obchodníkov a iných partnerov, ktorí konajú ako prevádzkovatelia. Keď konáme ako sprostredkovateľ, za zabezpečenie právneho základu pre spracúvanie vašich osobných údajov sú zodpovední prevádzkovatelia. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov v tejto súvislosti nájdete v príslušných pravidlách ochrany osobných údajov týchto subjektov.

  V určitých vymedzených prípadoch (napr. spätné platby) môžeme spracúvať vaše platobné transakcie ako prevádzkovateľ, a to za predpokladu, že:

 • ste súhlasili s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo iných regulačných povinností.
 • Ochrana a prevencia proti podvodom, neoprávneným transakciám, pohľadávkam alebo iným záväzkom a riadenie rizika a kvality franšízy s ohľadom na integritu a bezpečnosť našej platobnej siete.

  Keď spracúvame osobné údaje na účely prevencie proti podvodom a kybernetickým hrozbám, môžeme konať ako prevádzkovateľ alebo ako sprostredkovateľ. Keď konáme ako prevádzkovateľ, vychádzame z jedného z nasledujúcich právnych základov:

 • súhlasili ste s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • spracúvanie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem na používaní vašich osobných údajov na účely ochrany proti podvodom, zaistenie našej siete a platbu transakcií, ktoré spracúvame.

Viac informácií o prevencii proti podvodom a monitorovaní nájdete v Oznámení o podvodoch a bezpečnosti Fraud & Security Notice.

Viac informácií o programe Mastercard Alert To Control High-risk Merchants (MATCH) nájdete v našom oznámení o protame MATCH

 • Poskytovanie riešení Open Banking vrátane našich služieb pripojenia a riešenia sporov
 • súhlasili ste s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem na používaní vašich osobných údajov na tento účel (napr. odhaľovanie rizík podvodu alebo riešenie sporov).

V niektorých prípadoch poskytujeme svoje riešenia Open Banking ako spracovateľ v mene poskytovateľa služieb, obchodníkov a iných partnerov, ktorí vystupujú ako prevádzkovatelia údajov. Keď vystupujeme ako sprostredkovateľ, prevádzkovatelia sú zodpovední za zabezpečenie právneho základu spracúvania vašich osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov v týchto kontextoch nájdete v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov.

Viac informácií o našich činnostiach spojených s Open Banking nájdete vo Oznámení o ochrane osobných údajov pre Open Banking.

 • Vytvorenie a spravovanie akýchkoľvek účtov, ktoré u nás môžete mať, overenie vašej totožnosti, poskytnutie našich služieb a odpovedanie na vaše otázky.
 • súhlasili ste s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem na používaní vašich osobných údajov na účely vytvorenia a spravovania účtov a zistenie vašej totožnosti a na odpovedanie na vaše otázky.
 • Zabezpečenie, správa a komunikácia s vami o produktoch, službách, ponukách, programoch a akciách od spoločnosti Mastercard, od finančných inštitúcií, obchodníkov a partnerov (vrátane súťaží, lotérií a iných marketingových aktivít).
 • súhlasili ste s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje, aby sme vám poskytovali produkty a služby.
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a predajcami, vrátane vytvárania a zverejňovania obchodných adresárov (ktoré môžu obsahovať kontaktné údaje obchodného charakteru).
 • súhlasili ste s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely riadenia vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a predajcami.
 • Prevádzka, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti (vrátane vývoja nových produktov a služieb); zisťovanie efektívnosti našej reklamy a jej optimalizácia; analyzovanie našich produktov, služieb, webových stránok, mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych prostriedkov s cieľom uľahčiť ich fungovanie; a analyzovanie a porovnávanie prístupu k výdavkom u našich zákazníkov, ktorí sa zapojili do nášho marketingového programu (napríklad Priceless Specials) s cieľom pochopiť a zlepšovať efektívnosť tohto programu.
 • súhlasili ste s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely prevádzky, hodnotenia a zlepšovania našich produktov alebo služieb.
 • Vykonávanie hĺbkových analýz, účtovníctva, auditu, účtovania, odsúhlasenia a inkasných činností.
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely vykonávania hĺbkových analýz, účtovania, konsolidácie a inkasných činností.
 • Poskytovanie personalizovaných služieb a odporúčaní. Napríklad môžeme použiť vaše osobné údaje, ako je vaša e-mailová adresa a vašu interakciu s našou webovou stránkou, aby sme analyzovali vaše preferencie, záujmy a správanie, aby sme rozhodli o tom, aký prispôsobený obsah a najrelevantnejšie ponuky, odporúčania a e-mailovú komunikáciu o konkrétnom produkte od spoločnosti Mastercard, finančných inštitúcií, obchodníkov a partnerov vám poskytnúť.
 • súhlasili ste s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely poskytovania personalizovaných služieb a odporúčaní.
 • Anonymizácia osobných údajov a príprava a poskytnutie agregovaných údajov s anonymizovanými údajmi (vrátane kompilácií, analýz, analytických a prediktívnych modelov a pravidiel a ďalších agregovaných súhrnov) s cieľom poskytovať poradenstvo našim finančným inštitúciám, obchodníkom a ďalším zákazníkom a partnerom ohľadom minulých a potenciálnych budúcich modelov výdavkov, podvodov a iných informácií, ktoré sa z týchto údajov dajú získať. Osobné údaje, ktoré anonymizujeme, môžu zahŕňať platobné transakcie.
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený používať vaše osobné údaje na účely anonymizovania osobných údajov a prípravy a poskytnutia agregovaných údajov,
 • spracúvanie sa vykonáva na štatistické a/alebo výskumné účely (v jurisdikciách, kde je tento právny dôvod k dispozícii).
 • Vyhodnotenie vášho záujmu o zamestnanie a spojenie sa s vami, pokiaľ ide o možné zamestnanie v spoločnosti Mastercard.
 • súhlasili ste s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely vyhodnotenia vášho záujmu o zamestnanie a spojenie sa s vami, pokiaľ ide o možné zamestnanie.
 • Uplatňovanie našich Podmienok používania alebo zabezpečenie, uplatnenie a ochrana zákonných práv, ako je to potrebné.
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely uplatňovania Podmienok používania a zabezpečenie, uplatnenie a ochranu zákonných práv.
 • Tak, ako vyžadujú platné právne predpisy a nariadenia, vrátane splnenia požiadaviek na preverenie svojho klienta, kontrolu dodržiavania pravidiel zákazu prania špinavých peňazí, boja proti korupcii a požiadaviek na preverovanie sankcií alebo pre splnenie požiadaviek príslušného súdneho konania, orgánu činného v trestnom konaní alebo orgánu verejnej moci, ktorý má právomoc alebo si na ňu nárokuje v mieste pôsobenia spoločnosti Mastercard alebo jej pridružených spoločností.
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely splnenia požiadaviek súdneho konania, orgánu činného v trestnom konaní alebo orgánu verejnej moci.
 • Dodržiavanie štandardov nášho odvetvia a našich ˇinterných pravidiel.
 • súhlasili ste s použitím vašich osobných údajov; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely dodržiavania štandardov nášho odvetvia a našich interných pravidiel.
 • Na iné účely, na ktoré osobitne upozorňujeme v čase získavania údajov.

Príslušné informácie nájdete v Osobitnom oznámení o ochrane osobných údajov v čase získavania údajov.


Tam, kde to vyžadujú platné právne predpisy, sme vykonali testy vyváženosti spracúvania údajov založenom na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany s cieľom uistiť sa, že nad takýmto oprávneným záujmom neprevažujú vaše záujmy, základné práva alebo slobody. Ak chcete získať viac informácií o našich testoch vyváženosti, môžete nás kontaktovať podľa pokynov v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

Nevystavíme vás rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré vytvára právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás obdobným spôsobom významne ovplyvňuje, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili so spracovaním, ak sa to vyžaduje na základe platných právnych predpisov, spracovanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Mastercard, alebo keď sme podľa právnych predpisov povinní používať vaše osobné údaje týmto spôsobom, napríklad na zabránenie podvodom.

Ak nám poskytnete akékoľvek informácie alebo materiály týkajúce sa inej osoby, musíte sa uistiť, že ich poskytovanie nám a naše ďalšie použitie týchto údajov, ktoré vám bolo opísané vyššie, je v súlade s platnými právnymi predpismi, a preto by ste mali napríklad riadne informovať danú osobu o spracovaní jeho/jej osobných údajov a získať jej súhlas, tak ako sa vyžaduje podľa platných právnych predpisov.

Zobraziť súhrn

3. Ako poskytujeme vaše osobné údaje

Osobné údaje môžeme poskytovať:

 • predstavenstvu spoločnosti Mastercard v USA, našim pobočkám a ďalším subjektom v rámci skupiny spoločností Mastercard,
 • poskytovateľom služieb, ktorí konajú v našom mene,
 • ďalším účastníkom platobného systému, vrátane finančných inštitúcií a obchodníkov,
 • ďalším účastníkom v systéme Open Banking, vrátane finančných inštitúcií, obchodníkov a tretích strán,
 • tretím stranám na účely sledovania podvodov a prevencie alebo na iné účely vyžadované právnymi predpismi,
 • tretím stranám, ktorých služby používate v súvislosti s našimi produktmi a službami alebo s vaším súhlasom,
 • iným subjektom, ak je to vyžadované podľa platných právnych predpisov alebo v prípade predaja alebo prevodu našej firmy alebo majetku.

V časti „Prenosy údajov“ nižšie nájdete informácie o tom, ako dodržiavame platné pravidlá cezhraničného prenosu údajov.

Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytnúť:

 • finančným inštitúciám a iným subjektom, ktoré vydávajú platobné karty alebo obchodníkom, aby mohli spracovávať platobné transakcie a vykonávať iné činnosti, ktoré požadujete;
 • subjektom, ktoré sú partnermi spoločnosti Mastercard alebo pomáhajú spoločnosti Mastercard pri poskytovaní jej produktov a služieb, prevencie a monitorovania podvodov a identifikačných služieb tretích strán, zaistenia bezpečnosti transakcií a nášho systému spracovania platieb;
 • ostatným účastníkom ekosystému Open Banking vrátane finančných inštitúcií, obchodníkov a iných subjektov podľa vášho výberu (napr. vašich investičných poradcov);
 • keď konáme ako poskytovateľ služieb pre tretie strany a poskytujeme im osobné informácie, ktoré spracúvame v ich mene;
 • našim poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov (alebo v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov). Zmluvne zaväzujeme týchto poskytovateľov služieb, aby spracúvali len tie osobné údaje, ktoré sú v súlade s našimi pokynmi a podľa potreby vykonávať služby v našom mene alebo v súlade s platnými právnymi predpismi. Požadujeme tiež, aby zabezpečili bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, ktoré spracúvajú v našom mene, zavedením príslušných technických a organizačných bezpečnostných opatrení a povinností zachovávania mlčanlivosti, ktoré zaväzujú zamestnancov, ktorý majú prístup k osobným údajom;
 • tretím stranám, ktorých funkcie (napr. cookies tretích strán, vizuálne interaktívne prvky - widgety, moduly) sú integrálnou súčasťou našich produktov a služieb. Ďalšie informácie nájdete v časti 7 („Funkcie a odkazy na iné webové stránky“) tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov;
 • sociálnym sieťam, ak ste do týchto sietí priamo zapojený. Ďalšie informácie nájdete v časti 7 („Funkcie a odkazy na iné webové stránky“) tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov;
 • tretím stranám s vaším súhlasom;
 • podľa požiadaviek platných zákonov alebo právnych postupov alebo na základe požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní alebo štátnych orgánov. Pri prijímaní takýchto žiadostí budeme v prípade potreby postupovať podľa postupu stanoveného v našich záväzných firemných pravidlách (pozri časť 5 nižšie);
 • v súlade s platnými právnymi predpismi alebo právnymi postupmi, alebo ak sa domnievame, že sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu životných záujmov jednotlivcov, presadzovanie našich Podmienok používania zabránenie, aby spoločnosť Mastercard utrpela škody alebo finančné straty, alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých alebo skutočných podvodných alebo protiprávnych aktivít;
 • v prípade, že predávame alebo prevádzame celú alebo časť našej firmy alebo majetku. Ak dôjde k takémuto predaju alebo prevodu, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme nasmerovali nadobúdateľa k používaniu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, spôsobom, ktorý je v súlade s naším globálnym oznámením o ochrane osobných údajov. Po takomto predaji alebo prevode môžete kontaktovať subjekt, ktorému sme vaše osobné údaje previedli, s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa spracovania týchto údajov.

Ak sa nachádzate v pevninskej Číne, môžete nás kontaktovať, ako je uvedené v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie, aby ste získali informácie o príjemcoch - tretích stranách, ktorí vystupujú ako správcovia údajov a s ktorými zdieľame vaše osobné údaje. Takéto zdieľanie sa vždy uskutoční v nevyhnutnom rozsahu a neprekročí ani nezmení účely a prostriedky spracovania, s ktorými ste pôvodne súhlasili, alebo na základe právneho základu, ktorý nie je založený na súhlase. Používaním našich príslušných produktov alebo služieb alebo účasťou v konkrétnom programe sa má za to, že ste vyjadrili súhlas s tým, aby sme vaše Osobné údaje zdieľali s príjemcami, ktorých kategórie sú opísané vyššie, v súlade s týmto Globálnym oznámením o ochrane osobných údajov (a prípadným oznámením o ochrane osobných údajov pre konkrétny program)

Zobraziť súhrn

4. Vaše práva a možnosti

V závislosti od vašej krajiny máte právo alebo možnosť:

 • zakázať zhromažďovanie alebo používanie vašich osobných údajov vrátane používania súborov cookie a podobných technológií, používania osobných údajov na marketingové účely a anonymizácie osobných údajov na účely analýzy údajov,
 • nahliadnuť do osobných údajov, získať ich kópiu, opraviť ich, obmedziť ich spracovanie alebo namietať voči ich spracovaniu alebo požiadať o ich odstránenie, zničenie alebo anonymizáciu,
 • prevziať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, aby ste ich mohli odovzdať inej spoločnosti,
 • akýkoľvek poskytnutý súhlas vziať späť,
 • v niektorých prípadoch podať sťažnosť u vášho orgánu dohľadu.

Svoje práva si môžete uplatniť na portáli „My Data Center“ spoločnosti Mastercard. Môžete taktiež odoslať žiadosť tak, ako je popísané v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

Máte určité práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a máte možnosť rozhodnúť o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, ako ich používame a ako s vami komunikujeme.

Ak sa nachádzate v Kalifornii, v prípade, ak sa rozhodnete uplatniť si tieto práva, neodmietneme vám prístup k tovarom alebo službám, nebudeme vám účtovať iné ceny ani neposkytneme inú kvalitu služieb a tovarov, okrem prípadov, kedy odlišná cena alebo kvalita tovarov a služieb podstatne súvisí s hodnotou údajov, ktoré od vás získavame. V niektorých prípadoch vám nebudeme môcť poskytnúť tovar alebo službu, ktorú požadujete, ak sa tieto práva rozhodnete uplatniť.

Môžete sa rozhodnúť:

 • neposkytovať osobné údaje spoločnosti Mastercard tým, že sa zdržíte vykonávania platobných transakcií alebo odosielania osobných údajov priamo nám. Keď zhromažďujeme osobné údaje od vás, uvádzame, či a prečo je potrebné nám ich poskytnúť, ako aj dôsledky v prípade ich neposkytnutia. Ak neposkytnete osobné údaje, pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky produkty a služby spoločnosti Mastercard a pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť tie produkty alebo služby spoločnosti Mastercard, pre ktoré sú tieto informácie potrebné na to, aby sme vám ich poskytli, alebo ak sme právne povinní ich zhromažďovať vo vzťahu k poskytovaniu takéhoto produktu alebo služby;
 • zakázať zhromažďovanie a používanie určitých informácií, ktoré zhromažďujeme o vás automatizovanými prostriedkami, keď navštívite naše webové stránky alebo používate naše aplikácie. V niektorých jurisdikciách si môžete uplatniť svoju voľbu týkajúcu sa používania súborov cookie a podobných technológií kliknutím na panel „Spravovať súbory cookie“, ktorý je zobrazený v pravom dolnom rohu webových stránok spoločnosti Mastercard. Váš prehliadač vám môže oznámiť, ako máte byť vo vašom zariadení upozorňovaní na určité typy súborov cookie a ako zakázať ich ukladanie. Upozorňujeme, že bez určitých súborov cookie nemusíte byť schopný používať všetky funkcie našich webových stránok, aplikácií či online služieb;
 • zakázať určité použitie informácií, ktoré zhromažďujeme o vás automatizovanými prostriedkami, keď navštívite webové stránky tretích strán a komunikujete s našimi reklamami. Na zobrazovanie reklám na webových stránkach tretích strán môžeme použiť poskytovateľov služieb. Tieto reklamy môžu byť prispôsobené a zobrazené na základe použitia údajov, ktoré sme zozbierali na našich webových stránkach a v aplikáciách. Niektorí poskytovatelia služieb a partneri môžu okrem toho v priebehu času a na webových stránkach tretích strán zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách, aby mohli tieto reklamy prispôsobiť a zobrazovať vám ich. Reklamy Mastercard sa niekedy zobrazujú s ikonami, ktoré pomáhajú spotrebiteľom (i) dozvedieť sa viac o tom, ako sa používajú ich údaje a (ii) uplatniť právo voľby, ktoré môžete mať v súvislosti s používaním vašich údajov. Ak to prichádza do úvahy, kliknite na ikonu v našich zacielených reklamách, aby ste sa dozvedeli o možnosti zrušiť alebo obmedziť možnosť používania vášho správania pri prehliadaní na reklamné účely. Svoju voľbu týkajúcu sa používania súborov cookie a podobných technológií môžete uplatniť aj kliknutím na panel „Spravovať súbory cookie“ prostredníctvom nástroja Súhlas so súbormi cookie zobrazeného v pravom dolnom rohu našich webových stránok;
 • oznámiť nám, aby sme vám neodosielali marketingové e-maily kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v marketingových e-mailoch, ktoré ste dostali od nás, alebo kontaktovaním nás, ako je uvedené nižšie. Taktiež sa môžete rozhodnúť, že nebudete dostávať marketingové e-maily od Mastercard kliknutím sem.
 • odhlásiť sa z anonymizácie vašich osobných údajov na vykonávanie analýzy webových údajov kliknutím sem.

Podľa toho, v akej krajine sa nachádzate, môžete mať právo:

 • požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a o ich prevzatie, aktualizáciu a opravu nepresností v nich, obmedzenie alebo namietanie voči spracovaniu vašich osobných údajov, aby sa tieto informácie anonymizovali, zničili alebo odstránili vhodným spôsobom alebo na uplatnenie vášho práva na prenos údajov, aby ste mohli ľahko preniesť svoje osobné údaje do inej spoločnosti. Okrem toho môžete mať tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, a to aj vo vašej krajine pobytu, krajine, kde sa nachádza vaše pracovisko alebo tam, kde došlo k udalosti.
 • stiahnuť akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov, kedykoľvek a bezplatne. Vašu voľbu budeme uplatňovať v budúcnosti a to neovplyvní oprávnenosť spracovania pred stiahnutím vášho súhlasu.

Informácie o počte žiadostí o ochranu osobných údajov, ktoré spoločnosť Mastercard spracúvala podľa kalifornského zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov a iných zákonov o ochrane osobných údajov na celom svete, nájdete v časti „MyData Report“ na portáli „My Data Center”.

Môžete taktiež zakázať určité spracúvanie osobných údajov, napr. prostredníctvom našej odhlasovacej webovej stránky.

Upozorňujeme, že tento zoznam nemusí byť úplný, čo znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi môžete mať ďalšie práva. Okrem toho vyššie uvedené práva môžu byť za určitých okolností obmedzené miestnymi právnymi požiadavkami.

Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, požiadať nás o odstránenie vašich údajov z našich adresárov alebo požiadať o uplatnenie vašich práv podľa príslušných platných právnych predpisov, kontaktujte nás podľa pokynov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

Vytvorili sme náš portál „My Data Center“ spoločnosti Mastercard, ktorý vám uľahčí uplatňovanie vašich práv. Vy alebo osoba oprávnená konať vo vašom mene môžete uplatniť svoje práva na portáli spoločnosti Mastercard „My Data Center“ alebo zaslaním žiadosti, ako je opísané v časti "Ako nás kontaktovať" nižšie.

Ak neuspokojíme vaše očakávania pri spracúvaní osobných údajov alebo ak chcete podať sťažnosť na naše postupy ochrany osobných údajov, prosím oznámte nám to, pretože nám tým dávate príležitosť problém vyriešiť. Ak nám chcete pomôcť pri odpovedi na vašu žiadosť, uveďte prosím podrobnosti o probléme. Snažíme sa preskúmať a reagovať na všetky sťažnosti v primeranom čase a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ak sa chcete dozvedieť viac o certifikácii APEC a prístupe k riešeniu sporov, kliknite, prosím, na pečať TRUSTe.

Zobraziť súhrn

5. Prenosy údajov

Mastercard je globálna spoločnosť. Osobné údaje môžeme preniesť do Spojených štátov amerických a iných štátov, ktoré nemusia mať rovnaké právne predpisy na ochranu údajov ako krajiny, v ktorých ste tieto údaje pôvodne poskytli. Vaše osobné údaje však budeme ochraňovať v súlade s týmto globálnym oznámením o ochrane osobných údajov alebo tak, ako sme vám inak oznámili.

Pri prenose osobných údajov do iných krajín, ako je krajina, v ktorej sa nachádzate, dodržiavame platné právne požiadavky. Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje prenesieme v súlade s rozhodnutím o primeranosti (pozrite si zoznam krajín, pre ktoré Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti tu), záväznými vnútropodnikovými pravidlami, štandardnými zmluvnými doložkami a ďalšími mechanizmami prenosu údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mastercard, opísané v tomto globálnom oznámení o ochrane osobných údajov, sú v súlade so systémom cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC. Systém APEC CBPR poskytuje pre organizácie rámec na zabezpečenie ochrany osobných údajov prenášaných medzi zúčastnenými ekonomikami APEC. Viac informácií o rámci APEC nájdete tu.

Mastercard je globálna spoločnosť. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme o vás, môžeme previesť na príjemcov v iných krajinách, ako je vaša krajina, vrátane Spojených štátov amerických, kde máme sídlo. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké právne predpisy na ochranu údajov ako krajiny, v ktorých ste údaje pôvodne poskytli. Keď prenesieme vaše osobné údaje do iných krajín, chránime tieto informácie tak, ako je opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, alebo tak ako vám bolo oznámené v čase zhromažďovania údajov alebo ako je uvedené v našom oznámení o ochrane osobných údajov špecifickom pre daný program.

Dodržiavame platné právne požiadavky poskytujúce primerané záruky na prenos osobných údajov do iných krajín, ako je krajina, v ktorej sa nachádzate. Najmä sme vytvorili a implementovali záväzné vnútropodnikové pravidlá („ BCR“), ktoré boli uznané orgánmi EHP na ochranu údajov ako pravidlá poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame globálne. Tu nájdete kópiu našich BCR pre EHP. Rovnako sa opierame o BCR pri prenose osobných údajov mimo Spojeného kráľovstva. Kópia našich BCR pre Spojené kráľovstvo je k dispozícii tu.

Môžeme tiež preniesť osobné informácie do krajín, pre ktoré boli vydané rozhodnutia o primeranosti (pozrite si zoznam krajín, pre ktoré Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti tu), využívať zmluvnú ochranu pre prenos osobných údajov tretím stranám, ako sú štandardné zmluvné doložky Európskej komisie alebo ich ekvivalent podľa príslušných právnych predpisov, alebo sa spoliehať na iné mechanizmy prenosu údajov, kde to prichádza do úvahy. Ak chcete získať kópiu bezpečnostných záruk, ktoré používame pri prenose osobných údajov mimo vašej jurisdikcie, môžete nás v závislosti od svojej krajiny kontaktovať podľa pokynov v časti „Ako nás kontaktovať“.

Okrem toho zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mastercard, opísané v tomto globálnom oznámení o ochrane osobných údajov, sú v súlade so systémom cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC. Systém APEC CBPR poskytuje rámec pre organizácie na zabezpečenie ochrany osobných údajov prenášaných medzi zúčastnenými ekonomikami APEC. Viac informácií o rámci APEC nájdete tu.

Ak sa nachádzate v pevninskej Číne, beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme preniesť príjemcom v iných krajinách alebo regiónoch, ako je pevninská Čína, vrátane spoločností Mastercard International Incorporated v Spojených štátoch, Mastercard Asia/Pacific Pte. Limited v Singapure a ďalším pobočkám uvedeným tu. Pri medzinárodných prenosoch osobných údajov vždy zabezpečíme dodržiavanie požiadaviek stanovených platnými zákonmi. Používaním našich príslušných produktov alebo služieb alebo účasťou na konkrétnom programe sa má za to, že ste vyjadrili súhlas s cezhraničným poskytovaním vašich Osobných údajov príjemcom v iných krajinách alebo regiónoch ako v pevninskej Číne v súlade s týmto Globálnym oznámením o ochrane osobných údajov (a prípadným oznámením o ochrane osobných údajov pre príslušný program).

Zobraziť súhrn

6. Ako ochraňujeme vaše osobné údaje

Udržiavame primerané bezpečnostné záruky na ochranu vašich osobných údajov a uchovávame ich iba na obmedzenú dobu.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre spoločnosť Mastercard dôležitá. Zaviazali sme sa chrániť údaje, ktoré zhromažďujeme. Udržiavame primerané administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré poskytnete alebo ktoré zhromažďujeme, pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Šifrovanie SSL používame na mnohých našich webových stránkach, z ktorých prenášame určité osobné údaje.

Taktiež podnikáme opatrenia na odstránenie vašich osobných údajov alebo ich uchovávanie vo forme, ktorá neumožňuje vás identifikovať, keď tieto informácie už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spracovávame, s výnimkou prípadov, ak právne predpisy vyžadujú, aby sa tieto informácie uchovali na dlhšie obdobie. Pri určovaní doby uchovávania zohľadňujeme rôzne kritériá, ako napríklad typ výrobkov a služieb vami požadovaných alebo vám poskytnutých, povahu a dĺžku nášho vzťahu s vami, možné opätovné zaradenie do našich produktov alebo služieb, vplyv na služby, ktoré vám poskytujeme, ak odstránime niektoré údaje od vás alebo o vás, povinné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi a premlčacie doby.

Zobraziť súhrn

7. Funkcie a odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na stránky iných tretích strán, nástroje sociálnych sietí, vizuálne interaktívne prvky „widgety“ alebo moduly, ktoré umožňujú zdieľanie webového obsahu, vrátane IP adresy s tretími stranami a poskytovateľmi sociálnych sietí. Títo poskytovatelia sociálnych sietí môžu získať informáciu o vašej návšteve, aj keď nie ste prihlásený do svojho účtu na sociálnej sieti alebo nemáte vytvorený účet na týchto sieťach. V rozsahu, v ktorom všetky prepojené webové stránky alebo funkcie, ktoré navštívite alebo používate, nie sú vlastníctvom alebo pod kontrolou spoločnosti Mastercard, navrhujeme, aby ste venovali pozornosť zneniu ich oznámení o ochrane osobných údajov alebo ich pravidlám ochrany osobných údajov.

Naše webové stránky môžu poskytnúť odkazy na iné webové stránky pre vaše pohodlie a informovanosť. Naše webové stránky môžu tiež obsahovať určité funkcie, kvôli ktorým spolupracujeme s inými subjektmi. Tieto subjekty môžu získať informáciu o vašej návšteve bez ohľadu nato, či tieto funkcie využívate. Tieto webové stránky a funkcie, ktoré môžu zahŕňať nástroje sociálnej siete a lokalizačné nástroje, fungujú nezávisle od spoločnosti Mastercard a sú ako také jasne označené. V rozsahu, v ktorom všetky prepojené webové stránky alebo funkcie, ktoré navštívite alebo používate, nie sú vlastníctvom alebo pod kontrolou spoločnosti Mastercard, navrhujeme, aby ste venovali pozornosť postupom ochrany osobných údajov týchto webových stránok.

Spoločnosť Mastercard vám ponúka možnosť zdieľať, prepojiť alebo spomenúť veci na sociálnych médiách o produktoch a službách spoločnosti Mastercard. Napríklad môžete označiť určitú ponuku „Páči sa mi“ prostredníctvom svojho Facebook účtu, alebo „Tweet“ pomocou služby Twitter. Ak navštívite webstránku s tlačidlom odkazujúcim vás na sociálnu sieť, váš prehliadač vytvorí priame spojenie s poskytovateľom sociálnej siete a údaje o vašej návšteve, vrátane IP adresy, sa prenášajú poskytovateľovi sociálnej siete. Ak máte účet na sociálnej sieti, poskytovateľ sociálnej siete môže spojiť vašu návštevu s účtom, aj keď nie ste prihlásený do svojho účtu.

Môžete sa tiež rozhodnúť pre používanie určitých funkcií na našich webových stránkach, ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom iných subjektov alebo pri ktorých spolupracujeme s inými subjektmi, ktoré nie sú inak spojené so spoločnosťou Mastercard. Tieto funkcie, vrátane lokalizačných nástrojov, sú prevádzkované tretími stranami a sú takto jasne označené. Poskytovatelia sociálnych sietí, ako sú Facebook a Twitter, a takéto iné tretie osoby, sú nezávislé od spoločnosti Mastercard a nemusia uplatňovať rovnaké pravidlá ako spoločnosť Mastercard, pokiaľ ide o ochranu súkromia. Ak sa rozhodnete používať ich služby, overte si ich pravidlá ochrany osobných údajov a ak chcete deaktivovať niektoré prvky, prejdite do nastavení vášho účtu na sociálnej sieti.

Zobraziť súhrn

8. Súkromie detí

Produkty a služby Mastercard nie sú zamerané alebo vytvorené pre deti, ktoré majú menej ako 16 rokov.

Produkty a služby Mastercard nie sú zamerané alebo vytvorené pre deti, ktoré majú menej ako 16 rokov. Mastercard ale môže získavať osobné údaje o deťoch, ktoré majú menej ako 16 rokov, priamo od rodiča alebo opatrovníka, a s jeho výslovným súhlasom. Ak zistíte, že nám dieťa poskytlo osobné údaje v rozpore s týmito zásadami ochrany osobných údajov, môžete nás upozorniť na adrese privacyanddataprotection@mastercard.com.

Zobraziť súhrn

9. Aktualizácie tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto globálne oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať, aby odrážalo zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov.

Toto globálne oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať, aby odrážalo zmeny v našich postupoch týkajúcich sa osobných údajov. Na relevantných webových stránkach budeme uverejňovať viditeľné upozornenie na akékoľvek významné alebo dôležité zmeny v našom globálnom oznámení o ochrane osobných údajov skôr, než vstúpia v platnosť, a na začiatku upozornenia uvedieme informáciu o tom, kedy bolo naposledy aktualizované. Ak aktualizujeme naše globálne oznámenie o ochrane osobných údajov, môžeme vás za určitých okolností požiadať o súhlas.

Zobraziť súhrn

10. Ako nás kontaktovať

Globálnemu úradu pre ochranu osobných údajov môžete zaslať e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com. O uplatnenie vašich práv na vaše osobné údaje môžete požiadať na portáli spoločnosti Mastercard „My Data Center“ alebo zaslaním e-mailu na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov a našich postupov ochrany osobných údajov alebo chcete aktualizovať svoje preferencie ohľadom ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com alebo nám napíšte na adresu:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Ak sa nachádzate v Kalifornii a chcete uplatniť svoje práva podľa zákona CCPA, môžete podať žiadosť na portáli spoločnosti Mastercard „My Data Center“, poslať nám e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com alebo zavolať na naše bezplatné číslo: 1-833-244-4084.

Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku, spoločnosť Mastercard Europe SA je subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov (alebo prevádzkovateľ osobných údajov). Žiadosť o uplatnenie vašich práv na vaše osobné údaje môžete predložiť na portáli „My Data Center“ spoločnosti Mastercard alebo nám môžete poslať e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com prípadne nám napíšte na adresu:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre EHP (EEA Data Protection Officer)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgicko

Ak sa nachádzate v Brazílii, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. je subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov. Vašu žiadosť o uplatnenie práv k osobným údajom môžete podať na portáli „My Data Center“ spoločnosti Mastercard, alebo nám môžete poslať email na : privacyanddataprotection@mastercard.com alebo nám napíšte na adresu:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Brazíliu (Brazil Data Protection Officer)
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
São Paulo/SP
Brazília
CEP 04794-000

Ak sa nachádzate v Ázii a Tichomorí, na Blízkom východe (okrem vnútrozemskej Číny) alebo v Afrike, spoločnosť Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd. je subjektom zodpovedným za spracúvanie vašich osobných údajov. Svoju žiadosť o uplatnenie práv na vaše Osobné údaje môžete zaslať e-mailom na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com alebo nám napíšte na adresu:

Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer
Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
Singapur 189352

Ak sa nachádzate v Číne, za spracovanie vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd. Svoju žiadosť o uplatnenie práv na vaše Osobné údaje môžete zaslať e-mailom na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com alebo písomne na našu adresu:

China Data Protection Officer
Room 2907-14, Part of 29/F Tower 2
Shanghai IFC, 8 Century Avenue
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Ak máte otázky týkajúce sa vašej karty Mastercard a vášho nákupu, obráťte sa na svoju finančnú inštitúciu alebo obchodníka. Viac informácií o tom, ako ich kontaktovať, nájdete na ich webových stránkach.

Zobraziť súhrn