Skip to Content

Úvod

MasterCard Europe SA ("MasterCard" alebo "My") vám prináša stránku www.mastercard.sk (alebo "stránku MasterCard"), aby vás informovala, vzdelávala a zabávala. Browsujte, sťahujte a využívajte ju podľa potreby. Vstupom a používaním stránky MasterCard akceptujete nasledujúcu „Licenčnú zmluvu“, a to bez akýchkoľvek obmedzení a spresnení. Ak s touto Licenčnou zmluvou nesúhlasíte, prosíme vás, aby ste stránku MasterCard nepoužívali.

Obsah

Právo používať obsah stránky

Poskytujeme vám obmedzenú, neexkluzívnu a odobrateľnú licenciu, v rámci ktorej máte právo pre vlastnú potrebu sledovať, zdieľať, vytlačiť alebo sťahovať akýkoľvek nižšie definovaný obsah stránky MasterCard. Nemáte právo udeľovať licenciu, ďalej publikovať, šíriť, kopírovať, prideľovať alebo odstupovať na základe sublicencie, presúvať, predávať alebo pripravovať odvodené diela, ani inak využívať obsah stránky Master Card na iné ako osobné účely. Žiadna časť obsahu nesmie byť nijakým spôsobom reprodukovaná ani začleňovaná do žiadneho informačného vyhľadávacieho systému – či už elektronického alebo mechanického – na iné ako osobné účely. Nesmiete vstupovať ani používať stránku MasterCard žiadnym spôsobom, ktorého cieľom je poškodzovať stránku MasterCard alebo iný server alebo sieť, ktorá spadá pod stránku MasterCard, ani zasahovať do slobodného využívania stránky inými užívateľmi. Takisto máte obmedzené, odvolateľné a neexkluzívne právo vytvoriť hyperodkaz na stránku alebo jej obsah pod podmienkou, že odkaz nezobrazuje MasterCard alebo jej produkty a služby falošným, zavádzajúcim, dehonestujúcim alebo inak škodlivým spôsobom, ani sa nesnaží vyvolať dojem, že MasterCard nejakým spôsobom sponzoruje alebo podporuje vašu stránku alebo jej obsah.

Na prístup na stránku nemôžete používať automatické systémy (napr. roboty a pod.). Zaväzujete sa, že nebudete zhromažďovať osobne identifikovateľné údaje iných užívateľov stránky ani ich predávať či inak využívať vo svoj prospech. S výnimkou obmedzených práv, ktoré sa týmto výslovne udeľujú, si MasterCard vyhradzuje a vlastní všetky práva, nároky a podiely týkajúce sa stránky a jej obsahu.

MASTERCARD SI VYHRADZUJE PRÁVO ZAMIETNUŤ PRÍSTUP NA TÚTO STRÁNKU HOCIKOMU BEZ UPOZORNENIA A NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA, A TO Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU, VRÁTANE PORUŠENIA KTOREJKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK, AKO AJ UŽÍVATEĽSKÝCH PRÁV.

Zmeny na stránke MasterCard a licenčná zmluva

MasterCard si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia meniť alebo upravovať obsah, materiály alebo informácie, ktoré sa objavujú na tejto stránke alebo v jej súvislosti, vrátane podmienok používania. MasterCard môže kedykoľvek prehodnotiť túto licenčnú zmluvu prostredníctvom aktualizácie tohto oznamu. Takéto zmeny sú pre vás záväzné, preto by ste mali pravidelne navštevovať stránku a kontrolovať aktuálnu licenčnú zmluvu.

Duševné vlastníctvo

Obsah stránky MasterCard je chránený platnou legislatívou v oblasti ochrany duševného vlastníctva. MasterCard je jeho vlastníkom alebo ho užíva na základe platnej licencie alebo povolenia. Všetky texty, formátovanie (vrátane a bez akýchkoľvek obmedzení výber, koordinácia a usporiadanie materiálov na stránke MasterCard), obrázky, grafické prvky, animácie, nástroje, zariadenia, aplikácie, reklamy, videá, hudba, zvuky, články, kópie, tvorivé materiály, fotografie, značky, služobné označenia, obchodné názvy, logá a ostatné materiály a informácie na tejto stránke podliehajú právam duchovného vlastníctva spoločnosti MasterCard, jej dcérskych spoločností, spoločníkov a ich príslušných udeľovateľov a držiteľov licencií (súhrnne „Obsah“). Tieto materiály nesmiete kopírovať, inverzne zobrazovať, dekompilovať, pozmeňovať, odosielať na iné internetové stránky, pridávať do odkazov, meniť, ani inak distribuovať, redistribuovať, udeľovať na ne licencie alebo sublicencie ani ich nijakým spôsobom presúvať. Nič z toho, čo je obsiahnuté na stránke MasterCard, nemôže byť bez vopred udeleného písomného povolenia od spoločnosti MasterCard považované za udelenie súhlasu alebo oprávnenia akýmkoľvek spôsobom využívať obchodnú značku MasterCard, práva duševného vlastníctva alebo autorskými právami viazaný text, a to prostredníctvom náznaku, zásady straty práva ani žiadnym iným spôsobom. Obchodné značky, logá, obchodné názvy a služobné označenia, či už registrované alebo neregistrované (súhrnne „Značky“), zobrazované na stránke MasterCard, sú obchodnými značkami spoločnosti MasterCard a jej zmluvných partnerov. Nič z toho, čo je obsiahnuté na stránke MasterCard, nemôže byť bez vopred udeleného písomného povolenia od spoločnosti MasterCard alebo tretej strany, ktorá je vlastníkom dotyčnej značky, považované za udelenie súhlasu alebo oprávnenia akýmkoľvek spôsobom využívať obchodnú značku zobrazovanú na stránke MasterCard. Neoprávnené komerčné využitie týchto materiálov bude porušením práv duševného vlastníctva spoločnosti MasterCard a bude predmetom právneho konania a opravných prostriedkov.

Sťažnosti týkajúce sa autorských práv

Pri prevádzkovaní stránky môže spoločnosť MasterCard vystupovať ako „poskytovateľ služby“ a ponúkať služby ako online poskytovateľ materiálov a odkazov internetovým stránkam tretích strán. V dôsledku toho môžu byť materiály tretích strán, ktoré spoločnosť MasterCard nevlastní ani nemá pod kontrolou, môžu byť sprostredkované, uchovávané alebo iným spôsobom sprístupnené pri používaní stránky. Spoločnosť MasterCard uplatňuje v súvislosti s prípadným porušovaním autorských práv na svojej stránke konkrétne postupy a opatrenia, v rámci ktorých odstráni akýkoľvek obsah alebo pozastaví prístup užívateľovi, ktorý porušuje práva spoločnosti MasterCard alebo tretej strany, alebo inak porušuje práva duševného vlastníctva, alebo podmienky tejto zmluvy. Ak ste presvedčení, že materiál, ktorý je sprístupnený na stránke MasterCard, porušuje autorské práva, oznámte to spoločnosti MasterCard. Spoločnosť MasterCard promptne zareaguje a odstráni alebo zamedzí prístup k takémuto materiálu, ktorý by porušoval autorské práva a vynasnaží sa vyriešiť spor medzi oznamovateľom a prípadným porušovateľom autorských práv, ktorý daný obsah poskytol.

Takéto oznámenia zasielajte na adresu: MasterCard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgicko, Pre: právne oddelenie.

Uveďte prosím nasledujúce údaje:

  1. Označte dielo chránené autorskými právami alebo iné duševné vlastníctvo, ktoré bolo podľa vás neoprávnene použité;
  2. Označte materiál na stránke, ktorý podľa vás porušuje autorské práva, a to dostatočne podrobne, aby ho spoločnosť MasterCard mohla na svojej stránke ľahšie nájsť;
  3. Pripojte vyhlásenie, v ktorom uvediete, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporný materiál je zverejnený bez súhlasu vlastníka autorských práv, jeho agenta alebo právneho zástupcu;
  4. Pripojte vyhlásenie, v ktorom čestne vyhlasujete, že a) vami uvedené informácie v oznámení sú správne a že b) ste držiteľom autorských práv alebo ste oprávnení konať v mene ich držiteľa;
  5. Vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
  6. Váš fyzický alebo elektronický podpis.

Interaktívne fóra, skupiny a spätná väzba

Príspevky a správanie užívateľov

Ako užívateľ stránky môžete podávať svoje pripomienky, ktoré môžu pozostávať z textového obsahu, prípadne z fotografií, videí, obrázkov, audio súborov alebo iných typov obsahu, ako aj z odkazov na takýto obsah, ak to stránka povoľuje (súhrnne „Príspevky užívateľov“). Za svoje príspevky, ako aj za následky z nich vyplývajúce, nesiete výhradnú zodpovednosť. V súvislosti s takýmito príspevkami potvrdzujete a zaručujete, že príspevok je vaším dielom a máte všetky potrebné práva a povolenia nakladať s ním, že udeľujete spoločnosti MasterCard oprávnenie používať akýkoľvek príspevok užívateľov v akýchkoľvek známych alebo v budúcnosti vyvinutých médiách, bez akýchkoľvek územných alebo časových obmedzení a bez odplaty, a že máte potrebné oprávnenie zhromažďovať, používať a poskytovať osobne identifikovateľné informácie a zobrazenia, obsiahnuté alebo zobrazené v ktoromkoľvek príspevku užívateľa tak, aby spoločnosť MasterCard mohla nakladať so všetkými príspevkami užívateľov v zmysle tejto zmluvy. Zaväzujete sa, že nebudete v žiadnom zo svojich príspevkov používať materiál, na ktorý sa vzťahujú autorské práva alebo ochrana obchodného tajomstva a ktorý prípadne podlieha iným vlastníckym právam tretej strany, vrátane práv na ochranu súkromia, jedine ak ste držiteľom takýchto práv alebo máte oprávnenie nakladať s nimi od právoplatného držiteľa a potrebný súhlas od každej osoby, ktorej osobne identifikovateľné údaje sú obsiahnuté vo vami zverejnenom materiáli, aby ste ich mohli zverejniť a udeliť spoločnosti MasterCard všetky potrebné práva. Okrem toho ručíte za to, že spoločnosť upovedomíte o akýchkoľvek registrovaných patentoch alebo podaných žiadostiach o patent, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s vaším užívateľským príspevkom.

Potvrdzujete a uznávate, že v súvislosti s príspevkami užívateľa nebol medzi vami a spoločnosťou MasterCard ustanovený žiaden záväzok dôvernosti alebo povinnosť utajenia a dôvernosti, hoci by mohli vaše vyhlásenia a výroky vo vašom príspevku alebo v súvisiacich materiáloch tvrdiť opak.

Vlastníctvo a používanie príspevkov užívateľov

Vytvorením príspevku užívateľa beriete na vedomie, že udeľujete spoločnosti MasterCard bez nároku na odplatu a tantiémy celosvetovú, časovo neohraničenú, neodňateľnú, ďalej postúpiteľnú a prenosnú neexkluzívnu licenciu na použitie a vlastnenie užívateľského príspevku (vrátane prípadov, keď tento podlieha autorským právam, patentovým právam a právam vzťahujúcim sa na obchodnú značku), vrátane práva príspevok redakčne upravovať, pozmeňovať a

vytvárať z neho odvodené diela, ako aj na použitie akýchkoľvek nápadov a konceptov obsiahnutých v príspevku užívateľa, vrátane dokumentov, umeleckých prvkov, vyhlásení, kresieb, náčrtov, zobrazení, fotografií, obrazových záznamov, hudobných prvkov, audio a video záznamov, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré ste v rámci vášho príspevku vytvorili. Licencia, ktorú týmto spoločnosti MasterCard udeľujete, zahŕňa právo spoločnosti a ňou určenými osobami váš príspevok reprodukovať, pripraviť na jeho základe iné dielo, skombinovať ho s inými dielami a pozmeňovať, prekladať, šíriť, zobrazovať, verejne prezentovať, licencovať a žiadať o registráciu autorských práv pozmeneného príspevku užívateľa v mene spoločnosti MasterCard, a to na celom svete, bez časových obmedzení a v akýchkoľvek existujúcich alebo v budúcnosti vyvinutých médiách. Spomínaný súhlas umožňuje spoločnosti MasterCard a ňou určeným osobám používať iba isté časti vášho príspevku, nahrávať alebo upravovať akékoľvek vami poskytnuté zvukové alebo obrazové záznamy a snímky, preformulovať váš príspevok a prípadne do neho začleniť iné materiály, ktoré buď vytvorila spoločnosť MasterCard alebo na základe povolenia od ich autorov. Ak vytvoríme s použitím príspevku užívateľa iné diela, tieto budú naším vlastníctvom a budú môcť byť použité v súlade s týmito usmerneniami a na ich použitie nebude potrebný váš súhlas.

Vytvorením príspevku užívateľa sa zriekate akýchkoľvek autorských alebo „morálnych“ práv alebo nárokov, ktoré by vyplývali zo skutočnosti, že sme pozmenili váš príspevok, alebo z akýchkoľvek fotografií, nahrávok, ilustrácií, vyhlásení a iných diel obsiahnutých v príspevku. Takisto súhlasíte s tým, že splnomocňujete spoločnosť MasterCard vo vzťahu k príspevku užívateľa a udeľujete jej právo vytvárať a poskytovať vo vašom mene akékoľvek dokumenty, aby zabezpečila, že príspevok, na ktorý jej udeľujete licenciu, bude môcť používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý uzná za vhodné, aby mohla vlastniť a chrániť práva vzťahujúce sa na odvodené diela vytvorené na základe vášho príspevku a mohla príspevok užívateľa kedykoľvek podľa vlastného uváženia odstrániť z akejkoľvek inej internetovej stránky alebo fóra.

Na požiadanie spoločnosti MasterCard vytvoríte a poskytnete taký dodatočný licenčný nástroj, ktorý bude spoločnosť MasterCard považovať za potrebný na to, aby mohla využívať príspevky užívateľov ako uzná za vhodné a ktorým potvrdíte, že sa na základe tejto licenčnej zmluvy vzdávate „morálnych práv autora“. Ak si spoločnosť MasterCard právo požiadať o takýto licenčný nástroj neuplatní, neznamená to, že by sa tohto práva zriekala a môže si ho kedykoľvek v budúcnosti uplatňovať.

Príspevky alebo spätná väzba

Z času na čas vás môžeme požiadať o spätnú väzbu na stránku MasterCard a jej produkty a služby. Akákoľvek komunikácia alebo materiály, ktoré nám pošlete poštou: a) bude spoločnosť MasterCard považovať za nedôverné a nevlastnené, b) sa stanú majetkom spoločnosti MasterCard, ktorá bude výhradným súčasným aj budúcim vlastníkom všetkých práv, nárokov a podielov, c) budú môcť bez akýchkoľvek obmedzení využívať držitelia licencií a partneri spoločnosti MasterCard podľa svojej úvahy a bez akýchkoľvek povinností, kompenzácie alebo iného záväzku voči vám. Môžu byť použité na ľubovoľný účel, okrem iného aj na reprodukciu, prezentáciu, vysielanie, zverejňovanie a zasielanie poštou, a to buď v celku alebo čiastočne, prostredníctvom akéhokoľvek média a akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v súčasnosti známy alebo bude vyvinutý v budúcnosti, na tejto stránke alebo kdekoľvek inde. Spoločnosť MasterCard nebude povinná na takúto komunikáciu reagovať. Bez ohľadu na uvedené udržiava spoločnosť MasterCard v platnosti politiku, v rámci ktorej neprijíma ani neposudzuje žiadne tvorivé nápady, návrhy či materiály prijaté od verejnosti, týkajúce sa jej produktov a služieb ("Príspevky"). Preto by ste spoločnosti MasterCard nemali posielať svoje príspevky prostredníctvom tejto stránky ani žiadnym iným spôsobom. Ak nám napriek tomu a napriek našej požiadavke, aby ste nám takéto príspevky neposielali, predsa len pošlete nejaký príspevok, tento sa okamžite stáva vlastníctvom spoločnosti MasterCard, ktorá bude od daného okamihu výhradným vlastníkom všetkých práv, nárokov a podielov na dotyčný príspevok. Spoločnosť MasterCard bude môcť využívať akýkoľvek príspevok na ľubovoľné účely, okrem iného aj na vývoj a marketing svojich produktov a služieb. Spoločnosť MasterCard nenesie zodpovednosť za takéto použitie alebo prezentáciu daného príspevku, ani za materiály podobné takémuto príspevku a podobné črty vyskytujúce sa v akýchkoľvek budúcich produktoch a službách.

Obchodníci a obchodné podmienky

Obchodníci môžu pri nákupe tovaru a služieb („Ponuky“), ktoré budú prístupné na stránke MasterCard, poskytovať spoločnosti MasterCard isté zľavy a iné výhody (napr. poštovné zdarma). Takéto ponuky budú podliehať zmluvným podmienkam a môžu sa kedykoľvek zmeniť, bez povinnosti informovať vás. Spoločnosť MasterCard nebude zodpovedať za prípadnú stratu alebo škodu, ktorá by mohla vzniknúť v rámci vášho kontaktu s obchodníkom v súvislosti s takýmito ponukami. Až na tu stanovené výnimky sú všetky záležitosti týkajúce sa okrem iného aj dodávky tovaru a služieb, vrátenia peňazí a záruky predmetom vzťahu medzi vami a dotyčným obchodníkom. Beriete na vedomie, že spoločnosť MasterCard neposkytuje podporu ani neručí za obchodníkov, s ktorými komunikujete prostredníctvom stránky MasterCard, ani za ponuky, ktoré sú touto formou zverejnené.

Lotérie

Občas vás môžeme upozorniť na nejakú lotériu alebo iné propagačné akcie súvisiace so spoločnosťou MasterCard. Všetky takéto lotérie a propagačné akcie podliehajú platným predpisom vzťahujúcim sa na tieto činnosti, ako aj ostatnej platnej legislatíve, predpisom a nariadeniam.

Obsah tretích strán a odkazy na iné internetové stránky

Stránka MasterCard môže obsahovať obsah pochádzajúci od tretích strán a odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú od našej stránky úplne nezávislé. Tento obsah a odkazy sú na stránke uvádzané len v záujme pohodlia jej návštevníkov a nepredstavujú žiaden súhlas, podporu alebo záruku zo strany spoločnosti MasterCard. Spoločnosť MasterCard nezodpovedá za správnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť informácií pochádzajúcich od tretej strany, ani za produkty a služby ponúkané a predávané prostredníctvom odkazovaných internetových stránok. Zároveň preberáte plnú zodpovednosť za používanie informácií tretej strany. Akékoľvek zmluvy, transakcie alebo iné dohody uzavreté medzi vami a treťou stranou sú na vašu vlastnú zodpovednosť. Keď kliknete na odkaz tretej strany, opustíte stránku

MasterCard. Spoločnosť MasterCard nebude zhromažďovať ani kontrolovať žiadne osobné informácie, ktoré poskytnete na odkazovanej stránke, budú však podliehať podmienkam alebo licenčnej zmluve odkazovanej stránky. Prosíme vás, aby ste sa oboznámili s podmienkami ochrany súkromia a licenčnou zmluvou platnou pre túto stránku.

Ochrana súkromia

Spoločnosť MasterCard považuje za dôležité rešpektovať súkromie návštevníkov svojej stránky, ktorí sa rozhodli využiť programy a informácie poskytované na našich internetových stránkach. Globálny režim ochrany súkromia, ktorý spoločnosť MasterCard uplatňuje (odkaz nižšie), poskytuje prehľad všetkého, čo môžete očakávať, keď sa zapojíte do jedného z našich programov alebo si iba prezeráte našu stránku. Na jednotlivé stránky sa môžu vzťahovať špecifické režimy v závislosti od konkrétnej krajiny alebo programu. Venujte prosím pozornosť odkazu na spodnom okraji ktorejkoľvek stránky, na ktorom nájdete príslušnú verziu nášho režimu. Ak si chcete preštudovať náš Globálny režim ochrany súkromia, kliknite sem.

Odškodnenie

Týmto sa zaväzujete odškodniť a chrániť spoločnosť MasterCard a jej obchodných partnerov, personál a spolupracovníkov od akéhokoľvek ručenia, strát a povinnosti na úhradu škôd, vrátane výraznejších právnických poplatkov a nákladov, ktoré by sa mohli týkať buď vášho porušenia tejto licenčnej zmluvy alebo vášho zneužitia stránky. Odškodníte spoločnosť MasterCard a ochránite ju pred akýmkoľvek obvinením, súdnym sporom alebo konaním, ktoré by mohli byť vznesené alebo začaté na základe alebo v súvislosti s porušením autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva tretích strán, ku ktorým by došlo vo vašom príspevku alebo v súvislosti s akýmkoľvek iným porušením zákona alebo zmluvných podmienok týkajúcich sa príspevkov užívateľov.

Obmedzenie zodpovednosti

Hoci spoločnosť MasterCard vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila, že všetky materiály na tejto stránke sú správne, nemôže ich presnosť a správnosť zaručiť. Spoločnosť MasterCard preto nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a autenticitu informácií na tejto stránke.

STRÁNKA MASTERCARD A VŠETOK OBSAH, KTORÝ JE NA NEJ SPRÍSTUPNENÝ, JE VÁM POSKYTOVANÝ „TAK

AKO JE“ A „TAK AKO JE DOSTUPNÝ“. TÝMTO SA ZRIEKAME AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO

IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PREDAJNOSTI, NÁROKU NA NEPORUŠENIE

AUTORSKÝCH PRÁV, KVALITU INFORMÁCIÍ ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. ŽIADNA INFORMÁCIA,

KTORÚ OD SPOLOČNOSTI MASTERCARD ZÍSKATE PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY, NEBUDE

PREDSTAVOVAŤ ZÁRUKU, KTORÁ TU NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ. SPOLOČNOSŤ MASTERCARD SA BEZ

AKÝCHKOĽVEK VÝNIMIEK ZRIEKA ZÁRUK SÚVISIACICH S DOSTUPNOSŤOU TEJTO STRÁNKY, AKO AJ ZÁRUK,

ŽE STRÁNKA BUDE PREVÁDZKOVANÁ BEZ CHÝB, ŽE NEDOSTATKY BUDÚ NAPRAVENÉ ALEBO ŽE JE

STRÁNKA MASTERCARD BEZPEČNÁ A NEOBSAHUJE VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. TÚTO STRÁNKU

POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO; AKÝKOĽVEK OBSAH, KTORÝ SI Z NEJ STIAHNETE ALEBO INAK OBSTARÁTE,

JE POSKYTOVANÝ NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. IBA VY NESIETE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ POŠKODENIE

VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU DÁT, KTORÉ BY MOHLI NASTAŤ V DÔSLEDKU

POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, BEZ OBMEDZENIA A VRÁTANE POŠKODENIA SPÔSOBENÉHO POČÍTAČOVÝMI

VÍRUSMI. ŽIADNA ČASŤ TEJTO ZMLUVY NEVYLUČUJE ANI NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI

MASTERCARD (I) ZA ÚMRTIE ALEBO ZRANENIE SPÔSOBENÉ JEJ NEDBANLIVOSŤOU, (II) ZA PODVOD ALEBO ZÁMERNE NESPRÁVNY VÝKLAD, ANI (III) ZA AKÚKOĽVEK ZÁLEŽITOSŤ, ZA KTORÚ BY BOLO NELEGÁLNE VZDAŤ SA ALEBO POKÚSIŤ SA VZDAŤ ZODPOVEDNOSTI ZO STRANY SPOLOČNOSTI MASTERCARD.

Obmedzenie a vzdanie sa zodpovednosti za škody

SPOLOČNOSŤ MASTERCARD ANI JEJ SPOLUPRACOVNÍCI NEMÔŽU V NIJAKOM PRÍPADE NIESŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU PRIAMU, NEPRIAMU, ŠPECIÁLNU, TRESTNÚ, EXEMPLÁRNU, NÁSLEDNÚ ANI

ŽIADNU INÚ ŠKODU, OKREM INÉHO ANI ZA POŠKODENIE MAJETKU, ZNEMOŽNENIE POUŽÍVANIA, STRATU

PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, HOSPODÁRSKU STRATU, STRATU DÁT ALEBO ZISKU, A TO BEZ OHĽADU NA

FORMU ČINNOSTI (OKREM INÉHO AJ NA ZÁKLADE ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI ALEBO NESPRÁVNEHO

POSTUPU), ZAKLADAJÚCEJ SA ALEBO SÚVISIACEJ S VAŠÍM VSTUPOM NA STRÁNKU MASTERCARD ALEBO S

JEJ POUŽÍVANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM JEJ OBSAHU, HOCI SPOLOČNOSŤ MASTERCARD ALEBO JEJ

PARTNERI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA ALEBO SPOLUPRACOVNÍCI BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ

TAKEJTO ŠKODY ALEBO STRATY. SPOLOČNOSŤ MASTERCARD NEMÔŽE VOČI VÁM V NIJAKOM PRÍPADE

NIESŤ PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, STRATY A INÉ SPÔSOBENÉ UJMY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY

ALEBO NESPRÁVNEHO POSTUPU (OKREM INÉHO VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ANI INAK PREKROČIŤ ČIASTKU, KTORÚ STE ZAPLATILI ALEBO SUMU JEDNOSTO LIBIER (100 £) (PODĽA TOHO, KTORÁ Z NICH JE NIŽŠIA), ZA PRÍSTUP ALEBO ÚČASŤ NA AKEJKOĽVEK ČINNOSTI SÚVISIACEJ SO STRÁNKOU MASTERCARD. ŽIADNA ČASŤ TEJTO ZMLUVY NEVYLUČUJE ANI NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI

MASTERCARD (I) ZA ÚMRTIE ALEBO ZRANENIE SPÔSOBENÉ JEJ NEDBANLIVOSŤOU, (II) ZA PODVOD ALEBO ZÁMERNE NESPRÁVNY VÝKLAD, ANI (III) ZA AKÚKOĽVEK ZÁLEŽITOSŤ, ZA KTORÚ BY BOLO NELEGÁLNE VZDAŤ SA ALEBO POKÚSIŤ SA VZDAŤ ZODPOVEDNOSTI ZO STRANY SPOLOČNOSTI MASTERCARD.

Neuplatniteľnosť Licenčnej zmluvy na akékoľvek iné zmluvy s držiteľmi platobných kariet MasterCard

Spoločnosť MasterCard patrí k popredným poskytovateľom platobných služieb. Spoločnosť MasterCard nie je finančná inštitúcia a neposkytuje kreditné, debetné, šekové alebo platobné karty žiadneho typu. Váš vzťah sprostredkovaný platobnou kartou s označením MasterCard je s bankou alebo finančnou inštitúciou, ktorá túto kartu vydala, nie priamo so spoločnosťou MasterCard. Akékoľvek otázky týkajúce sa vašej platobnej karty s označením MasterCard alebo účtu držiteľa platobnej karty treba adresovať priamo banke alebo finančnej inštitúcii, ktorá vašu kartu vydala, nie spoločnosti MasterCard. Hoci je spoločnosť MasterCard vo vzťahu s bankou alebo finančnou inštitúciou, ktorá kartu vydala, tento vzťah sa netýka jednotlivých držiteľov kariet alebo účtov priradených k platobnej karte.

Stránku MasterCard prevádzkuje spoločnosť MasterCard Europe SA.

Rôzne

Táto licenčná zmluva sa bude vykladať, interpretovať a uplatňovať výhradne na základe anglického práva, pričom sa nebudú uplatňovať žiadne princípy, ktoré by mohli viesť k spornému výkladu. Výslovne sa zaväzujete, že akékoľvek prípadné právne podnety alebo kroky zakladajúce sa alebo priamo či nepriamo súvisiace s touto licenčnou zmluvou alebo s touto stránkou budú podávané iba na anglické súdy. Týmto vyslovujete svoj súhlas a v prípade akéhokoľvek súdneho konania týkajúceho sa stránky MasterCard, vášho prístupu na ňu a jej používania alebo tejto licenčnej zmluvy sa podriaďujete súdnej právomoci týchto súdov, ako aj extrateritoriálnemu účinku.

Obsah a softvér zo stránky MasterCard môžu podliehať zákonom USA alebo Spojeného kráľovstva o exporte a zákonom iných krajín o importe. V súvislosti s vaším používaním tejto stránky ste výlučne zodpovední za to, aby ste dodržiavali všetky relevantné zákony, predpisy a súdne právomoci upravujúce vývoz, opätovný vývoz a dovoz. Nesmiete priamo ani nepriamo používať, distribuovať, presúvať alebo sprostredkovávať obsah alebo softvér z tejto stránky, či už prostredníctvom priameho produktu alebo takých produktov, materiálov, softvéru alebo iných technických informácií, do ktorých bol obsah alebo softvér z tejto stránky začlenený, a to iným spôsobom, ako v súlade so všetkými relevantnými zákonmi, predpismi a súdnymi právomocami vzťahujúcimi sa k exportu a importu.

Nemôžete stanovovať podmienky tejto licenčnej zmluvy. Spoločnosť MasterCard môže kedykoľvek určovať svoje práva a povinnosti stanovené v tejto licenčnej zmluve. Ak by bolo niektoré z ustanovení tejto licenčnej zmluvy uznané za nezákonné, neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, bude považované za vylúčiteľné z tejto licenčnej zmluvy a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

Ak nie je uvedené inak, táto licenčná zmluva predstavuje v predmetnej veci úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou MasterCard. Niektoré ustanovenia tejto licenčnej zmluvy môžu byť nahradené alebo doplnené vopred určeným právnym oznamom alebo podmienkou nachádzajúcou sa na konkrétnej stránke, aplikácii, nástroji alebo na iných materiáloch, na ktoré môžete získať v rámci tejto stránky prístup. Neuplatňovanie niektorého z ustanovení tejto licenčnej zmluvy alebo iných dodatočných podmienok zo strany spoločnosti MasterCard sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto ustanovení, ani za zrieknutie sa práva vyžadovať plnenie týchto ustanovení. Táto licenčná zmluva, ako aj akékoľvek súvisiace dokumenty sa dajú odsúhlasiť elektronicky (t. j. elektronicky alebo iným spôsobom vyjadrujúcim súhlas) a váš súhlas s ňou bude považovaný za právne záväzný medzi vami a spoločnosťou MasterCard. Týmto bez výhrad súhlasíte, že nebudete spochybňovať platnosť a vymáhateľnosť tejto licenčnej zmluvy a s ňou súvisiacich dokumentov.