Skip to Content

Dátum nadobudnutia účinnosti: 6/6/2023

V spoločnosti Mastercard ponúkame a podporujeme špičkové vernostné programy, ktoré vám umožňujú získať body alebo odmeny za nákupy uskutočnené vašou kartou Mastercard, ktorá spĺňa podmienky, a uplatniť tieto body alebo odmeny na propagačné akcie, zľavy, vrátenie peňazí, rabaty, lotérie, špeciálne ponuky alebo iné výhody (ďalej len „programy“). Odporúčame, aby ste si toto oznámenie prečítali spolu s Globálnym oznámením o ochrane osobných údajov spoločnosti Mastercard.

1. ROZSAH TOHTO OZNÁMENIA

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie“) opisuje, ako spoločnosť Mastercard International Incorporated a jej pridružené spoločnosti (spoločne „Mastercard“, „nás“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) spracúvajú osobné údaje v súvislosti s našimi programami. „Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby („vy“ vo všetkých gramatických tvaroch).

Toto oznámenie sa nevzťahuje na spracúvanie spoločnosťou Mastercard v súvislosti s inými programami, ako je napríklad webová stránka priceless.com. Informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď používate stránku priceless.com, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Priceless. Toto oznámenie sa nevzťahuje ani na spracúvanie v prípadoch, keď konáme v mene a na základe pokynov finančných inštitúcií (napr. banky, ktorá vydala vašu kartu Mastercard), obchodníkov a iných partnerov, ktorí konajú ako prevádzkovatelia údajov, keď ponúkajú vernostné programy. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v takýchto prípadoch nájdete v ich oznámeniach o ochrane osobných údajov.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME V RÁMCI PROGRAMOV

V rámci programov môžeme zhromažďovať nasledujúce typy vašich osobných údajov:

 • informácie o účte a kontaktné údaje, ako je celé meno, e-mailová adresa, číslo/čísla platobnej karty, ktoré sa rozhodnete zaregistrovať v programe, dátum exspirácie, CVC2, prihlasovacie údaje, celkový počet bodov alebo odmien a alebo história uplatnenia bodov a odmien. V závislosti od programu sa môžete tiež rozhodnúť poskytnúť ďalšie údaje, ako je vaša adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo a pohlavie, ak to umožňujú právne predpisy;
 • informácie o transakcii týkajúce sa karty/kariet zaregistrovanej/zaregistrovaných v programe, ako je dátum/čas platby/platieb, číslo osobného účtu, meno obchodníka, obchodný kód a kód transakcie, mena a suma nákupu a tokenizované ID vygenerované na identifikáciu, či vaše nákupy spĺňajú podmienky na účasť v programoch;
 • vaše preferencie alebo záujem o konkrétne ponuky;
 • vaša geografická poloha (ak sa rozhodnete povoliť zdieľanie svojej polohy, aby ste videli ponuky vo svojom okolí);
 • informácie poskytnuté pri vypĺňaní dobrovoľných prieskumov;
 • informácie poskytnuté v súvislosti s našou zákazníckou podporou, ako je dátum, čas a obsah vašej správy;
 • informácie týkajúce sa zariadenia (napr. ID zariadenia, model zariadenia, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúca URL adresa, IP adresa, údaje o polohe) a informácie o vašej interakcii s našimi programami na našich webových stránkach (napr. dátumy a časy činnosti). Takéto informácie zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií (ako sú webové majáky a iné sledovacie nástroje), ako je opísané v nástrojoch súhlasu poskytnutých na našich webových stránkach.

Vyššie uvedené kategórie osobných údajov získavame z rôznych zdrojov: od tretích strán, ako sú finančné inštitúcie, prevádzkovatelia vernostných programov a obchodníci, priamo od vás alebo z vašej interakcie so súbormi cookie a podobnými technológiami.

3. AKO MÔŽEME POUŽIŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje môžeme použiť na nižšie uvedené účely. V závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, budeme spracúvať vaše osobné údaje len vtedy, ak na spracúvanie máme právny základ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Upozorňujeme však, že aj keď v tabuľke nižšie nie je uvedený súhlas ako právny základ pre jednotlivé činnosti spracúvania, v niektorých krajinách je súhlas jediným právnym základom pre spracúvanie osobných údajov a v týchto krajinách sa opierame o súhlas.

  Spracovateľská činnosť

Právny základ pre spracúvanie

Určenie toho, či spĺňate podmienky na prijímanie ponúk v súvislosti s typom vašej karty, ako aj identifikovanie transakcií, ktoré môžu spĺňať podmienky na získanie bodu alebo odmeny.

 • Súhlasili ste alebo nariadili používať vaše osobné údaje; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my alebo tretia strana máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje, aby sme mohli určiť a spravovať poskytovanie programov a ich výhod.

Vytvorenie a spravovanie vášho účtu/účtov programu, poskytovanie našich služieb, komunikácia s vami o programoch a odpovedanie na vaše otázky.

 • Súhlasili ste alebo nariadili používať vaše osobné údaje; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo inej regulačnej povinnosti; alebo
 • my alebo tretia strana máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na vytváranie a správu účtov, poskytovanie našich služieb a odpovedanie na vaše otázky.

Spracúvanie a plnenie nákupov uskutočnených v rámci programu alebo prostredníctvom neho.

 • Súhlasili ste alebo nariadili používať vaše osobné údaje;
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo inej regulačnej povinnosti.

Ochrana pred podvodmi a (kybernetickými) hrozbami, neoprávnenými transakciami, zneužitím programov, nárokmi a inými záväzkami.

 • Spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo inej regulačnej povinnosti; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem na používaní vašich osobných údajov na účely ochrany proti podvodom, zaistenie našich programov, našej siete a platbu transakcií, ktoré spracúvame.

Posielanie oznámení a marketingovej komunikácie o programoch (vrátane súťaží, lotérií a akýchkoľvek iných marketingových aktivít).

 • Súhlasili ste alebo nariadili používať vaše osobné údaje; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje, aby sme vám poskytovali marketingové produkty a služby.

Analýza vašich preferencií, modelov výdavkov, záujmov, používania a interakcie s programami, aby sme vám poskytli relevantné ponuky, personalizovaný obsah a personalizované odporúčania v súvislosti s programom (napr. vám môžeme prezentovať ponuky, ktoré sú vo vašom geografickom rozsahu alebo založené na vašej histórii nákupov).

 • Súhlasili ste alebo nariadili používať vaše osobné údaje; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely poskytovania personalizovaného obsahu a odporúčaní.

Prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie našich produktov a služieb vrátane efektívnosti našich ponúk a kampaní a analýza webových stránok nášho programu, mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych aktív na uľahčenie ich funkčnosti.

 • Súhlasili ste alebo nariadili používať vaše osobné údaje; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie našich produktov alebo služieb a na podporu zapojenia zákazníkov do programu.

Anonymizácia osobných údajov a príprava súhrnných správ na internú analýzu; poskytovanie poradenstva našim finančným inštitúciám, obchodníkom a iným zákazníkom a partnerom v súvislosti s modelmi výdavkov, podvodmi a inými poznatkami.

 • My, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely anonymizovania osobných údajov a prípravy agregovaných údajov; alebo
 • spracúvanie sa vykonáva na štatistické a/alebo výskumné účely (v jurisdikciách, kde je tento právny dôvod k dispozícii).

Presadzovanie platných podmienok používania alebo zabezpečenie, uplatnenie a ochrana zákonných práv, ako je to potrebné.

 • Spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo inej regulačnej povinnosti; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na účely uplatňovania Podmienok používania programu a zabezpečenie, uplatnenie a ochranu zákonných práv.

Dodržiavanie platných právnych predpisov alebo požiadaviek akéhokoľvek súdneho konania, orgánov činných v trestnom konaní alebo vládnej agentúry, ktorá má alebo si uplatňuje nárok na jurisdikciu voči spoločnosti Mastercard.

 • Spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo inej regulačnej povinnosti; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na plnenie požiadaviek súdneho konania, orgánu činného v trestnom konaní alebo orgánu verejnej moci.

Dodržiavanie štandardov nášho odvetvia a našich interných pravidiel.

 • Súhlasili ste alebo nariadili používať vaše osobné údaje; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti alebo inej regulačnej povinnosti; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • my, alebo tretia strana, máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na dodržiavanie štandardov nášho odvetvia a našich interných pravidiel.

4. AKO MÔŽEME POSKYTOVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

 • predstavenstvu spoločnosti Mastercard v USA, našim pobočkám a ďalším subjektom v rámci skupiny spoločností Mastercard;
 • marketingovým agentúram a iným poskytovateľom služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene a v súvislosti s účelmi opísanými v tomto oznámení. Riadime sa ich prísnymi zmluvnými povinnosťami v oblasti ochrany a bezpečnosti údajov;
 • finančnej/finančným inštitúcii/inštitúciám (napr. bankám, ktoré vydali kartu/karty zaregistrovanú/-é v programe) alebo obchodníkom v rozsahu potrebnom na podporu iniciatív súvisiacich s programom a na riešenie sťažností;
 • tretím stranám, ktoré prevádzkujú alebo podporujú program, do ktorého sa rozhodnete zapojiť;
 • partnerom na vyplatenie na spracúvanie alebo uskutočnenie nákupov alebo prevodov uskutočnených prostredníctvom programu;
 • ak sa domnievame, že sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu životných záujmov jednotlivcov, na ochranu spoločnosti Mastercard pred škodami alebo finančnými stratami, alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých alebo skutočných podvodných alebo protiprávnych aktivít;
 • podľa požiadaviek platných právnych predpisov alebo právnych postupov alebo na základe požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní alebo štátnych orgánov. Pri prijímaní takýchto žiadostí budeme v prípade potreby postupovať podľa postupu stanoveného v našich záväzných firemných pravidlách, ak to bude potrebné;
 • v prípade úplného alebo čiastočného predaja alebo prevodu nášho podnikania alebo majetku. V takom prípade vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme nasmerovali nadobúdateľa na používanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením.

5. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI, AKO NÁS KONTAKTOVAŤ, A ĎALŠIE INFORMÁCIE O NAŠICH POSTUPOCH

Máte určité práva a možnosti týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ďalšie informácie o vašich právach, o tom, ako sa na nás obrátiť, alebo ako môžeme poskytovať, prenášať, uchovávať alebo chrániť vaše osobné údaje, nájdete v našom Globálnom oznámení o ochrane osobných údajov. Vy alebo strana oprávnená konať vo vašom mene môžete uplatniť svoje práva, ktoré sú podrobne uvedené v Globálnom oznámení o ochrane osobných údajov, a to e-mailom na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Toto oznámenie poskytuje ďalšie informácie o určitých aspektoch spracúvania osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje naše Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa vašej karty Mastercard a vašich nákupov, obráťte sa na svoju finančnú inštitúciu alebo obchodníka. Viac informácií o tom, ako sa s nimi skontaktovať, nájdete na ich webových stránkach.